Aktualności

Zmiana ustawy wdrożeniowej ułatwi wydatkowanie środków UE

Last update on 22 listopada 2017.

Istotna zmiana, płynąca z nowelizacji ustawy wdrożeniowej, dotyczy wytycznych, do których stosowania beneficjenci Regionalnych Programów Operacyjnych zobowiązali się w zawartych umowach o dofinansowanie. Z dniem 2 grudnia 2017 r. przestają bowiem obowiązywać wytyczne programowe i obowiązywać będą już tylko wytyczne wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (które przed nowelizacją nosiły nazwę wytycznych horyzontalnych ...

Czytaj dalej

Fikcyjny outsourcing pracowników a prawo do odliczania VAT

Last update on 22 listopada 2017.

Schemat zakładał, że dana agencja przejmie pracowników przedsiębiorcy i obowiązek opłacania zaliczek na PIT i składek ZUS od ich wynagrodzenia. Następnie tych samych pracowników wynajmie odpłatnie dotychczasowemu pracodawcy. Na tej podstawie zawierano porozumienie na podstawie art. 23 prim ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz ...

Czytaj dalej

Czy programiści mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzystkania przychodów?

Last update on 22 listopada 2017.

Możliwość zastosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku pracowników zatrudnionych jako programiści nie budziła do tej pory większych wątpliwości u organów podatkowych (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Spełnienie kilku warunków umożliwiało stosowanie rocznych kosztów podatkowych na poziomie ok. 42.000 PLN, czyli 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału ...

Czytaj dalej

Definicja pierwszego zasiedlenia - przełomowy wyrok TSUE mający wpływ na zwolnienie z VAT sprzedaży budynku

Last update on 20 listopada 2017.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko DIS w Warszawie uznał polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące definicji pierwszego zasiedlenia uzależniające jej spełnienie od oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności opodatkowanej za niezgodne z Dyrektywą VAT.

W stanie ...

Czytaj dalej

Słodki dylemat – Wyrok TSUE w sprawie obniżonej stawki VAT na ciastka oraz wyroby ciastkarskie

Last update on 10 listopada 2017.

W dniu dzisiejszym, TSUE wydał wyrok w sprawie C-499/16 (AZ przeciwko Ministrowi Finansów) w przedmiocie różnicowania stawek VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, w zależności od daty ich minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Według TSUE, aby móc rozstrzygnąć tę kwestię powinno być zbadane, czy przepisy krajowe naruszają w tym zakresie zasadę ...

Czytaj dalej

Kolejna Informacja Szefa KAS

Last update on 30 października 2017.

KAS opublikowało kolejne ostrzeżenie

Tym razem odniesiono się do tematu prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej. Szef KAS zwrócił uwagę i poddał analizie następujący schemat:

  1. osoba fizyczna - polski rezydent (np. prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług niematerialnych) przystępuje, jako wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność, do spółki nieposiadającej osobowości prawnej (spółka osobowa) mającej siedzibę za granicą ...

Czytaj dalej

Prawo do odliczenia VAT nie może być ograniczone formalnym wymogiem rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT

Last update on 25 października 2017.

W dniu 19 października 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-101/16 Paper Consult, w którym uznał za niezgodne z prawem unijnym rumuńskie przepisy, odmawiające podatnikowi prawa do odliczenia VAT z powodu tego, że wystawca faktury został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT.

Zdaniem TSUE, zasada neutralności podatkowej w zakresie VAT wymaga, aby odliczenie ...

Czytaj dalej

Finansowanie B+R w regionach

Last update on 20 października 2017.

Początek jesieni przynosi kolejne uruchomienia środków na rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie wyników tych prac. Po ogłoszonych przez NCBR ogólnokrajowych naborach w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki, czy kolejnych konkursów prowadzonych przez PARP w ramach poddziałania Badania na rynek, ciekawą ofertę wsparcia przygotowały instytucje regionalne.

Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój działalności B+R powinni zwrócić ...

Czytaj dalej

Rozporządzenie dotyczące cen transferowych podpisane przez Ministra Finansów (2)

Last update on 20 października 2017.

18 września 2017 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych [dalej: Rozporządzenie] , na które wskazywaliśmy uwagę w ramach wrześniowego artykułu. Rozporządzenie weszło w życie 3 października br. i doprecyzowuje nowe obowiązki ...

Czytaj dalej

Czy koszty świadczeń na rzecz pracowników ulegną zwiększeniu?

Last update on 20 października 2017.

Pakiet medyczny, przewóz do miejsca pracy czy stołówka to jedne z najczęstszych benefitów finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, oferowanych pracownikom. Dotychczas ich opodatkowanie na gruncie VAT nie budziło problemów. Są świadczenia nieodpłatne (podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku koszt świadczenia tych usług poniesiony przez pracodawcę) albo odpłatne (za podstawę opodatkowania do tej pory uznawano kwotę ...

Czytaj dalej