Aktualności

Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych – finalizacja projektu coraz bliżej

Last update on 9 czerwca 2016.

Obecnie trwają prace nad finalizacją projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizyczynych w zakresie cen transferowych. W dniu 8 października sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła komplet poprawek Senatu do obu ustaw, co otwiera drogę do uchwalenia ustawy w ostatecznym kształcie.

Zmiany w polskim ustawodawstwie mają na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych i raportów OECD w ramach projektu BEPS.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia nowych przepisów z punktu widzenia polskich podatników:

Rozszerzony obowiązek dokumentacyjny

Zakłada się wprowadzenie obowiązku dokumentacyjnego na trzech poziomach – lokalnym, grupowym oraz międzynarodowym. Przepisy dotyczą polskich podatników CIT oraz PIT, w tym międzynarodowych grup działających lub mających swoją centralę w Polsce.

Dokumentacja na poziomie lokalnym - tzw. „local file”

  • Wymagana dla istotnych transakcji, gdy przychody lub koszty danego podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą 2 mln euro – w przypadku największych podmiotów istotne będą transakcje o wartości 500 tys. euro.
  • Obowiązkowy benchmark (analiza rynkowości cen) dla każdej istotnej transakcji zawieranej z podmiotem powiązanym, jeśli przychody lub koszty podatnika przekroczą 10 mln euro.

Dokumentacja grupowa - tzw. „master file”

  • Wymagana, gdy przychody lub koszty podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą 20 mln euro.
  • Obejmująca wskazanie podmiotu sporządzającego, strukturę organizacyjną, politykę cen transferowych, opis działalności gospodarczej grupy, opis sytuacji finansowej grupy, opis zawartych porozumień cenowych.

Raportowanie wg krajów - tzw. „Country – By – Country – Reporting”

  • Wymagana, gdy skonsolidowane przychody grupy przekroczą 750 mln euro.
  • Obejmująca zagregowane informacje na poziomie grupy dotycząca wielkości dochodu, zapłaconego podatku oraz skali działalności prowadzonej przez podmioty w poszczególnych państwach, w których grupa prowadzi działalność.
  • Zgodnie z podejściem OECD, raport może być przekazywany do wszystkich krajów, gdzie grupa prowadzi działalność w ramach systemu wymiany informacji między krajami.
  • Obowiązek sporządzania tego raportu dotyczyć ma już 2016 r.

Dodatkowe obowiązki

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek złożenia przez podatnika oświadczenia potwierdzającego sporządzenie kompletnej dokumentacji cen transferowych. Oświadczenie trzeba będzie złożyć wraz z zeznaniem rocznym za dany rok podatkowy.
Ponadto, powyższe oświadczenie będzie musiało być podpisane przez członka zarządu podatnika, co może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową w razie niewywiązania się z obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Nowy obowiązek CIT - TP

Nowym wymogiem jest obowiązek corocznego wypełniania szczegółowego formularza CIT-TP, który będzie stanowić cenne narzędzie dla organów podatkowych do typowania podmiotów do kontroli.
CIT-TP zastąpi formularz ORD i będzie składany wraz z zeznaniem podatkowym. Podatnik będzie zobowiązany do wykazania w nim wszelkich transakcji z podmiotami powiązanymi, które zostały zawarte w danym roku oraz wykazania przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

Podsumowanie

W związku z planowanymi zmianami przepisów, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podmiotów podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych.
Znaczące zmiany przepisów w zakresie cen transferowych mają wejście w życie od 1 stycznia 2017 r., tak więc obowiązek dokumentacyjny będą dotyczył transakcji oraz zdarzeń występujących po powyższej dacie. Należy jednak podkreślić, że obowiązek sporządzania raportu Country – By – Country ma dotyczyć 2016 r. a więc pierwsze sprawozdania należałoby złożyć już za rok 2016.

Zespół Cen Transferowych Accreo

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy