Aktualności

Odliczenie VAT z pre-współczynnikiem od 1 stycznia 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających VAT) mają na celu przede wszystkim pełniejsze dostosowanie przepisów o podatku od towarów usług do prawa unijnego oraz konkluzji wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Dotychczas, w obliczu braku regulacji dotyczących pre-proporcji, próbę wyjaśnienia zasad odliczania podatku naliczonego od towarów/usług wykorzystywanych jednocześnie do działalności gospodarczej jak i innych celów podjął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów
z dnia 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10). Sąd orzekł, że transakcje niepodlegające opodatkowaniu nie powinny być uwzględniane przy kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Nowelizacja wchodząca w życie od 1 stycznia 2016 r. stanowi próbę zmiany dotychczasowej praktyki ukształtowanej pod wpływem powyższej uchwały NSA. Nowy przepis ustawy o VAT stanowi, że
w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym  „sposobem określenia proporcji”

W praktyce, jeśli podatnik nie będzie mógł przyporządkować zakupów wyłącznie do działalności gospodarczej albo wyłącznie do innego obszaru swojej aktywności, będzie musiał określić kwotę VAT naliczonego do odliczenia w oparciu o pre-współczynnik. Ustawodawca nie narzuca przy tym podatnikom jednego sposobu kalkulacji. Zaznacza jednakże, że powinien on najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej działalności oraz doprowadzić do odliczenia VAT wyłącznie w części przypadającej proporcjonalnie na działalność gospodarczą. Wśród przykładowych metod kalkulacji pre-współczynnika wskazano te oparte o liczbę osób zaangażowanych w wykonywanie danych prac, liczbę godzin roboczych przeznaczonych na te prace, obrót z działalności, jak i powierzchnię wykorzystywaną do danej działalności.

Końcowo, mając na uwadze treści uzasadnienia do ustawy zmieniającej można więc przyjąć, iż celem polskiego ustawodawcy nie było ograniczenie prawa do odliczenia u wszystkich podatników, którzy osiągają jakiekolwiek obroty pozostające poza VAT. Powyższy wniosek może potwierdzać odpowiedź Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. na interpelację nr 30157, w której organ wskazał, że „obowiązek wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu ww. prewspółczynnika dotyczy bowiem tylko wąskiej grupy podatników, którzy poza działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT wykonują również działalność nieobjętą systemem VAT (np. jako organ władzy publicznej), i nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku należnego do każdego z tych typów działalności.”

W związku z tym, że nowelizacja nie weszła jeszcze w życie, trudno na tym etapie przesądzić z całą pewnością w jaki sposób rozwinie się praktyka w powyższej kwestii, w szczególności w zakresie czynności ujmowanych w pre-współczynniku oraz stosowanego klucza kalkulacji.

----------------------

[1] Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605).
[2]
Art. 86 ust.2a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy