Aktualności

Odpowiedzialność członków zarządu w zakresie cen transferowych

Last update on 9 czerwca 2016.

Na bazie obowiązujących dotychczas przepisów możliwe jest wskazanie w obszarze cen transferowych ryzyka związanego z odpowiedzialnością za składanie oświadczeń, deklaracji i informacji, których konsekwencją jest zmniejszenie podatku.

Przykładem może być zastosowanie regulacji Kodeksu karnego skarbowego , których treść sankcjonuje działania polegające na nieujawnianiu organom podatkowym właściwych informacji, a także podawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy. Może mieć to szczególne znaczenie m. in. w kontekście ustalenia warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na poziomie odbiegającym od rynkowego. Ponadto odpowiedzialność karna skarbowa może być związana także z nieterminowym przedstawieniem dokumentacji podatkowej na żądanie organu podatkowego, a także z przekazaniem dokumentacji cen transferowych sporządzonej nierzetelnie, tj. zawierającej nieprawdziwe informacje.

Wobec powyższych rozważań należy podkreślić, iż wskazane sankcje nie były szeroko stosowane przez organy podatkowe w ramach ich dotychczasowej praktyki, przede wszystkim ze względu na brak precyzyjnej regulacji w obszarze cen transferowych. W świetle nadchodzących zmian można natomiast jednoznacznie stwierdzić, iż nacisk na odpowiedzialność członków zarządów w tym zakresie będzie zdecydowanie większy.

Ustawa zmieniająca dotychczasowe regulacje w zakresie podatków dochodowych  przewiduje obowiązek sporządzenia i złożenia (do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, tj. najczęściej do 31 marca) oświadczenia o przygotowaniu kompletnej dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy nie wskazują wprost, kto powinien takie oświadczenie podpisać, jednakże wskazówki można odnaleźć w uzasadnieniu do wspomnianej ustawy. Przedmiotowe oświadczenie powinno być podpisane przez zarząd / członka zarządu ze względu na fakt, iż „zagadnienia dotyczące polityki cen transakcyjnych dotykają szeregu zagadnień z rachunkowości zarządczej, decyzji strategicznych grupy. Dlatego wiarygodne potwierdzenie kompletności sporządzonej dokumentacji podatkowej możliwe jest wyłącznie z poziomu zarządu podmiotu krajowego”.

Oświadczenie to może być w praktyce traktowane przez organy podatkowe jak informacja podatkowa. Ewentualne kary związane z niedopełnieniem powyższego obowiązku nie będą mogły być ponoszone przez spółkę, lecz będą bezpośrednio pokryte z osobistego majątku osoby odpowiedzialnej.

W związku z powyższymi zmianami, członkowie zarządu będą pełnić rolę o istotnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa w obszarze cen transferowych. Konieczne bowiem będzie kompleksowe planowanie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz ustalenie polityki cen transferowych dla całej grupy kapitałowej (opis polityki będzie obowiązkowym elementem dokumentacji grupowej dla niektórych podatników). Aby rzetelnie wypełnić ciążące na spółce obowiązki, niezbędne będzie również prawidłowe gromadzenie materiałów i dokumentów oraz ich analiza, a także skuteczny nadzór nad ustalaniem cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz nad sporządzeniem dokumentacji cen transferowych.

Podsumowując powyższe rozważania należy zaznaczyć, iż na potrzeby ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych spółka / grupa kapitałowa powinna rozważyć wdrożenie kompleksowej polityki cen transferowych, która regulować będzie zasady dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, metody ustalania warunków na poziomie rynkowym oraz zasady gromadzenia materiałów i dokumentów na potrzeby realizacji nowych obowiązków dokumentacyjnych. Pozwoli to ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa, w tym w szczególności członków zarządu.

----------

[1] Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. 2013, poz. 186 ze zm.).
[2]
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1932).

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy