Aktualności

Nie zdążyłeś złożyć wniosku o dofinansowanie i chcesz prowadzić działalność badawczo - rozwojową? skorzystaj z ulgi B+R w podatku dochodowym!

Last update on 9 czerwca 2016.

W projekcie do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, która wprowadza nową ulgę, wskazano że celem nowelizacji jest wsparcie innowacyjności gospodarki zarówno od strony sektora nauki, jak i przedsiębiorstw.

Pozytywnym aspektem wprowadzonej ulgi jest fakt, że można ją zastosować bez względu na poziom innowacyjności czy rezultat podjętych prac badawczo – rozwojowych. Wysokość wydatków kwalifikowanych do objęcia przedmiotową ulgą będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa. Za koszty kwalifikowane uznać będzie można 30% należności z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców będzie to 20%, a w przypadku pozostałych podatników 10 % kosztów kwalifikowanych związanych z nabyciem: (i) materiałów
i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową; (ii) ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, wyników badań naukowych lub odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym.

Ponadto wprowadzono dwa wyłączenia dla stosowania ulgi: (i) koszty podlegają odliczeniu, jeśli nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. były objęte dotacją); (ii) przedsiębiorstwo korzystające
z ulgi nie prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Na zakończenie należy dodać, że zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy zachowują prawo do ulgi na nabycie/wdrożenie nowych technologii zakończonych w roku 2015.

Praktyka pokaże czy zaproponowane zmiany będą miały przełożenie na rozwój innowacyjności
w Polsce. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców korzystających z takich badań, trudno na tym etapie oszacować, na ile będą one stanowiły realną zachętę do inwestowania w tego typu rozwój.

W dalszym ciągu dla przedsiębiorstw istotną zachętą do inwestowania w prace badawcze są dotacje unijne, w ramach których można sfinansować takie koszty jak:

  • Wynagrodzenia pracowników
  • Amortyzacja/leasing/wynajem aparatury i wartości niematerialnych i prawnych
  • Zakup usług badawczych od jednostek naukowych (podwykonawstwo) 
  • Koszty operacyjne (np. materiały, surowce, promocja)
  • Koszty ogólne (rodzaj w zależności od konkursu)

Już I kwartale 2016 r. ruszą kolejne konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o środki na sfinansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz zakup wyposażenia laboratoryjnego.

Z możliwości dofinansowania działalności badawczo – rozwojowej mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP do 80% w przypadku badań przemysłowych i 60% w przypadku prac rozwojowych, jak i duże przedsiębiorstwa w przypadku badań przemysłowych do 65% oraz do 40% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

Znaczna część środków zaplanowanych na 2016 r. zostanie skierowana do przedsiębiorstw na realizację projektów badawczo-rozwojowych, a to dopiero początek możliwości wsparcia na lata 2014-2020.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania skontaktuj się z zespołem Accreo.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy