Aktualności

Nowe zasady wyboru dostawców dla Beneficjentów środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020

Last update on 9 czerwca 2016.

W związku z przyjętymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), na podmiotach korzystających z środków publicznych spoczywa obowiązek stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z tą zasadą Beneficjenci zobowiązani są do publikacji zapytań ofertowych na specjalnie przeznaczonym do tego portalu tj. bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Należy mieć na uwadze, iż w sytuacji gdy Podmiot wnioskujący o przyznanie dofinansowania, planuje rozpocząć realizację projektu po dniu złożenia wniosku i przed dniem wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania, również powinien ponosić koszty zgodnie z Wytycznymi tj. zasadą konkurencyjności oraz powinien zamieścić zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej

Do stosowania zasady konkurencyjności są zobowiązani Beneficjenci, w przypadku gdy:

  • wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto.
  • podlegają przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp), a wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, Beneficjenci zobowiązani są do dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowo, w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, Instytucje mogą określić w wytycznych programowych lub umowie o dofinansowanie szczegółowe warunki i procedury potwierdzania przez beneficjenta, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Wytyczne mają zastosowanie do wydatków ponoszonych zarówno w ramach współfinansowania krajowego (w tym wkładu własnego), jak i ze środków unijnych w ramach w realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych lub z Funduszu Spójności. Zasada konkurencyjności ma na celu zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Wytyczne nakładają również obowiązek zamieszczenia odpowiedniego zapisu w treści zapytania ofertowego na temat zakresu wykluczenia wynikającego z braku możliwości udzielenia zamówienia publicznego podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Ponadto, istotne z punktu widzenia Ustawy zamówień publicznych oraz Wytycznych jest stosowanie zasady konkurencyjności w przypadku amortyzacji środka trwałego. Koszt kwalifikowalny w tym przypadku stanowi odpis amortyzacyjny (nie sam zakup), który w świetle Pzp nie stanowi dostawy i usługi. W związku z powyższym Beneficjent nie ma obowiązku z stosowania zasady konkurencyjności przy zakupie środków trwałych, co jednak nie zwalnia go z obowiązku ponoszenia kosztów w sposób racjonalny, przejrzysty i efektywny.

Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, iż każdy podmiot realizujący przedsięwzięcia przy wsparciu pochodzącym z środków publicznych powinien ponosić koszty w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, zgodnie z wytycznymi programowymi i przede wszystkim z umową o dofinasowanie.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy