Aktualności

Ograniczenia w stosowaniu zwolnień z podatku u źródła od dywidend i innych zysków z tytułu udziału w osobach prawnych

Last update on 9 czerwca 2016.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, mocą której do ustawy o CIT został dodany art. 22 c, zawierający klauzulę mającą na celu zapobieganie nadużyciom mającym miejsce w przypadku stosowania zwolnienia z podatku u źródła od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W myśl dodanego do ustawy o CIT przepisu, zwolnieniu z podatku u źródła nie będzie podlegać dochód (przychód) z dywidend i udziału w zyskach osób prawnych jeżeli:

  • następuje w związku z zawarciem umowy / dokonaniem czynności prawnej / wielu powiązanych czynności prawnych;
  • głównym lub jednym z głównych celów tych działań było uzyskanie zwolnienia;
  • zwolnienie nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania;
  • czynności te nie mają charakteru rzeczywistego.

Umowa lub czynność nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Przykład takiej transakcji podano w ust. 2 art. 22c ustawy o CIT. Za nierzeczywistą czynność może być przykładowo uznana sytuacja, w której w drodze danej czynności przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód) wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Omawiana nowelizacja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady z 27 stycznia 2015 r., nr 2015/121/UE. Wprowadzenie dyrektywy uzasadnione zostało koniecznością zwalczania agresywnej optymalizacji podatkowej i czerpania przez podatników korzyści z wykorzystywania międzynarodowych zasad dotyczących zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Jak w wskazano w Dyrektywie, czynności dokonane w ramach porozumienia nierzeczywistego mogą mieć charakter jednostkowy lub seryjny, przy czym na czynności te może składać się jeden lub wiele etapów. Użycie w Dyrektywie wielu klauzul generalnych i niedookreślonych terminów jak „charakter seryjny”, „wieloetapowość”, „uzasadniona przyczyna ekonomiczna”, „jeden z głównych powodów” może rodzić w praktyce problemy interpretacyjne. Interpretacji tej będą dokonywać w pierwszej kolejności organy podatkowe, co kreuje pewne ryzyko nadużywania omawianych przepisów.

Na obecnym etapie trudno przewidzieć jak powszechne będzie stosowanie wprowadzonej klauzuli. Wobec omawianych zmian podatnicy powinni zadbać o odpowiednie uzasadnienie przeprowadzanych operacji. Dotyczy to nie tylko przyszłych wypłat i restrukturyzacji ale również konieczność analizy obecnej struktury i dokonywanych w jej ramach przepływów pieniężnych.

Ryzykiem wynikającym z wprowadzonych obostrzeń obciążeni zostaną nie tylko podatnicy ale również płatnicy, na nich bowiem spoczywa co do zasady obowiązek poboru oraz odprowadzenia podatku związanego z wypłacanymi dywidendami.

Klauzula ma zastosowanie do wypłat dokonywanych od 1 stycznia 2016 r.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy