Aktualności

Wzrosła pula środków na badania i rozwój w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój zwiększyła pulę dostępnych środków oraz opublikowała zaktualizowany harmonogram konkursów.

Wprowadzone zmiany to także efekt niesłabnącego zainteresowania przedsiębiorców współfinansowaniem funduszy unijnych i wyjątkowa szansa dla kolejnych firm na zrealizowanie planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem i rozwijaniem ośrodków badawczo-rozwojowych z pewnością z zadowoleniem przyjmą zwiększenie alokacji na II konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z 460 milionów do aż 1 miliarda złotych. Konkurs ten został ogłoszony przed dwoma tygodniami, zaś wnioski będzie można składać od 1 marca do 29 kwietnia 2016 roku. Dofinansowanie w tym działaniu przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zaś przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty usług oraz zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Wielkość wsparcia uzależniona jest od realizowanych działań i statusu przedsiębiorstwa i wynosi: w przypadku prac rozwojowych max. do 45%, a w przypadku wydatków inwestycyjnych max. do 70%.

Istotne zmiany w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa zainteresować powinny duże przedsiębiorstwa, bowiem w dedykowanym dla nich konkursie, nie tylko zwiększona została pula dostępnych środków, ale również przyspieszono jego uruchomienie. Na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się nie o 600 milionów, lecz aż o 1 miliard złotych, natomiast rozpoczęcie i zakończenie naboru wniosków zostało przesunięte z IV kwartału 2016 roku na III kwartał 2016 roku.

Istotne zmiany wprowadzono również w wybranych konkursach Priorytetu III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim zwiększenie alokacji na II konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek do kwoty 1 mld PLN (wcześniej planowano przeznaczyć na ten konkurs 800 mln PLN). Konkurs ten, który według harmonogramu potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku, będzie koncentrował się na wsparciu projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Przyszli beneficjenci tego konkursu z województwa mazowieckiego mogą liczyć na dofinansowanie o wartości do 55% kosztów kwalifikowanych, zaś z pozostałych województw nawet do 70% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w projekcie przewidziano stosowanie uproszczonej formy rozliczania wydatków w postaci zestawienia wydatków i stosowanie systemu zaliczek.

Alokację zwiększono także na II konkurs dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z 303 do 500 mln PLN. Poddziałanie to, którego realizację koordynuje Bank Gospodarstwa Krajowego, nieprzerwanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. O dofinansowanie w ramach tego poddziałania ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt ten przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Ponadto, w miejsce jednego konkursu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, planowanego uprzednio w III kwartale 2016 r. z naborem wniosków na przełomie III i IV kwartału 2016 r. oraz alokacją w wysokości 200 milionów złotych, przeprowadzone zostaną dwa konkursy z alokacją odpowiednio 100 i 200 milionów złotych. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 16 maja 2016 r., a nabór wniosków odbędzie się od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. Drugi konkurs zrealizowany zostanie w listopadzie i grudniu – ogłoszenie zaś ukaże się w październiku 2016 r. W ramach Go to Brand przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia udziału w realizacji programów promocji polskich specjalności eksportowych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania skontaktuj się z zespołem Accreo.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy