8 czerwca 2022 Podatki

W dniu 30 maja 2022 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 31287 w sprawie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-C dowolnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym akceptowanym w innym kraju Unii Europejskiej oraz odpowiedzialności za prawidłowość złożenia informacji TPR-C.

Czym jest raportowanie TPR?

Celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Zgodnie z art. 11t ust. 1 i 3 Ustawy o CIT, Informacja o cenach transferowych TPR obejmuje raportowanie:

  • transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz
  • transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT tzw. transakcji krajowych, a także
  • transakcji innych niż kontrolowane dokonywanymi z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych lub
  • pośrednich transakcji rajowych.

Podatnicy, którzy realizują wyżej wymienione transakcję zobowiązani są do składania Informacji TPR. Krótko mówiąc informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o wyżej wymienionych transakcjach zawieranych przez podatnika.

W czym tkwił problem?

Od 2022 r. podatnicy zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych nie muszą już składać osobno informacji TPR-C (TPR-P) i osobno oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen. Oświadczenie to będzie bowiem elementem informacji TPR. Przepisy w tej materii są jednak delikatnie mówiąc mało jednoznaczne stąd zrodziły się dwa ważne pytania, które zadać postanowił Pan Poseł Michał Jaros.

W pierwszej kolejności, w interpelacji poruszona została kwestia możliwości podpisania informacji o cenach transferowych, o której mowa w art. 11t ustawy o CIT za pomocą dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego akceptowanego w innym kraju Unii Europejskiej. Odpowiedź Ministra w tej kwestii była bardzo zwięzła aczkolwiek pozytywna dla podatników. Minister przyznał, że informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Uwagę Ministra ewidentnie bardziej przykuło jednak drugie pytanie, na które udzielił znacznie szerszej odpowiedzi rozwiewając wszelkie wątpliwości. Chodziło bowiem o to czy  w przypadku podpisania informacji o cenach transferowych, zawierającej oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen, o której mowa w art. 11t ustawy o CIT przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem odpowiedzialność za prawidłowość informacji obciąża pełnomocnika czy podatnika (kierownika jednostki)?

Kwestia podmiotu zobowiązanego do podpisania informacji o cenach transferowych, została uregulowany w art. 11t ust. 5 pkt 3. Zgodnie z przepisem informacja o cenach transferowych jest podpisywana przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy  przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu – przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Natomiast zgodnie z brzmieniem przepisu art. 11 t ust. 5a wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.

W ustawie o CIT próżno jednak szukać jakichkolwiek szczegółowych rozwiązań dotyczących odpowiedzialności za prawidłowość danych z informacji o cenach transferowych. Tak więc jak zauważył również Minister, odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych należy określić na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Co mówi Ordynacja podatkowa?

Zastosowanie znajduje więc art. 80a § 1 O.p. zgodnie z którym, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Istotne przy tym jest, że przez „deklaracje” na podstawie art. 3 pkt 5 O.p. rozumie się również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Tak więc przepis art. 80a § 1 odnosi się również do podpisania Informacji o cenach transferowych przez pełnomocnika. Pełnomocnicy będący adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub biegłymi rewidentami podpisują informację o cenach transferowych, działając w oparciu o upoważnienie do podpisywania deklaracji (UPL-1). Jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, upoważniający pełnomocnika tylko i wyłącznie do złożenia podpisu na dokumencie, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. Skutki prawnopodatkowe związane z danymi z informacji o cenach transferowych obciążają jednak tylko podmioty powiązane zobowiązane do złożenia informacji TPR. Ordynacja podatkowa nie reguluje bowiem kwestii odpowiedzialności pełnomocnika za podanie nieprawdziwych informacji.

A co mówi Kodeks karny skarbowy?

Naruszenie obowiązków dotyczących złożenia informacji TPR-C do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zawartych w niej danych podlega również ocenie w zakresie odpowiedzialności karnej-skarbowej zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym. Odpowiedzialność karną skarbową rzeczywiście może ponieść również pełnomocnik, jeżeli naruszył on obowiązek w zakresie składania informacji o cenach transferowych bądź złożyła taką informację niezgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym. Kwestia tej odpowiedzialności należy jednak zawsze rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w k.k.s. tj. winy i umyślności działania sprawców.

Aktualności
20
mar 2023
Fundusze europejskie

Już wkrótce ruszy nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw na dofinansowanie w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w […]

Czytaj więcej
17
mar 2023
Podatki

Estoński CIT (czyli zgodnie z nazewnictwem Ustawy o CIT ryczałt od dochodów spółek) to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, […]

Czytaj więcej
16
mar 2023
Prawo

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego półtora roku temu. W założeniu miała być prostą i przyjazną start-upom […]

Czytaj więcej
16
mar 2023
Fundusze europejskie

Początek 2023 roku to pierwsze konkursy w ramach nowego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: FENG) na lata 2021 […]

Czytaj więcej
18
sty 2023
Fundusze europejskie

Już w lutym 2023 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART w ramach nowego Programu FENG na lata 2021-2027. W […]

Czytaj więcej