3 sierpnia 2020 Podatki

W miniony czwartek, tj. 30 lipca 2020r. Ministerstwo Finansów zaktualizowało swój komunikat dotyczący obowiązywania przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym do Brexit-u i po jego zakończeniu. Niniejszy komunikat zastępuje ten kwietniowy (z 06.04.2020r.).

Okres przejściowy rozpoczął się 1 lutego 2020r., czyli z chwilą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Zakończy się on 31 grudnia 2020r. Przez cały ten czas Wielka Brytania (dalej: WB) traktowana będzie jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jest ona jednak wyłączona z udziału w unijnym procesie decyzyjnym. Dlatego też, odniesienia w polskim porządku prawnym dotyczące praw i obowiązków związanych z członkostwem w UE, w tym odniesienia w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT, w trakcie okresu przejściowego należy rozumieć w taki sposób, że obejmują także Zjednoczone Królestwo, o ile oczywiście nie zachodzi żadne z odstępstw wskazanych w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Warto podkreślić, że warunki obowiązywania okresu przejściowego w polskim prawie zostały potwierdzone także w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. 2019 poz. 1516). W konsekwencji więc, dla podatników podatków dochodowych okres przejściowy wiąże się z czasowym utrzymaniem obecnego stanu prawnego do końca bieżącego roku.

Co jednak z podatkami dochodowymi po zakończeniu okresu przejściowego? W takiej sytuacji, warunki współpracy gospodarczej będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu. Na dzień dzisiejszy nie da się jednoznacznie przesądzić, jak od stycznia przyszłego roku będą wyglądać relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Co jest pewne, to fakt, że nie będą one takie same jak dotychczas i w handlu z Wielką Brytanią pojawią się dodatkowe obowiązki i ograniczenia. Kształtu przyszłych relacji można wyczekiwać na krótko przed końcem okresu przejściowego.

Jeżeli relacje obejmujące kwestie podatków dochodowych nie zostaną uregulowane, akty prawne UE, odnoszące się do tej materii, nie będą miały zastosowania do Wielkiej Brytanii.

Dotyczy to w szczególności:

  1. dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa IR);
  2. dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa PS);
  3. dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (tzw. dyrektywa MR);

które to dyrektywy mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz zapewnienie neutralności operacji restrukturyzacyjnych w ujęciu transgranicznym na jednolitym rynku.

W przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego, przewidziane w ww. dyrektywach przywileje podatkowe przestaną obowiązywać w odniesieniu do podmiotów brytyjskich lub operacji z udziałem takich podmiotów. Co więcej, w przypadku osób fizycznych, uniemożliwi ono korzystanie podatnikom, którzy są rezydentami podatkowymi WB, z preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy dotyczące wspomnianych powyżej zwolnień obejmują też podmioty, które mają siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli więc WB opuści EOG, przepisy te przestaną mieć zastosowanie w odniesieniu do podmiotów brytyjskich, które spełniają określone w nich warunki.
Warte wspomnienia jest to, iż wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE nie wpłynie w żaden sposób na obowiązywanie Konwencji zawartej dnia 20 lipca 2006r. między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006r. nr 205, poz. 1840), gdyż akt ten jest bilateralną umową zawartą w obszarach nieobjętych prawem UE, a zatem w stosunkach z WB, Konwencja będzie miała status w pełni obowiązujący.

Aktualności
23
paź 2023
Podatki

Przewidywane zmiany rządu dla niektórych podatników mogą być powodem do wstrzymania prac nad wdrożeniem KSeF, a nawet wstrzymaniem samego rozpoczęcia […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej