3 sierpnia 2020 Podatki

W miniony czwartek, tj. 30 lipca 2020r. Ministerstwo Finansów zaktualizowało swój komunikat dotyczący obowiązywania przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym do Brexit-u i po jego zakończeniu. Niniejszy komunikat zastępuje ten kwietniowy (z 06.04.2020r.).

Okres przejściowy rozpoczął się 1 lutego 2020r., czyli z chwilą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Zakończy się on 31 grudnia 2020r. Przez cały ten czas Wielka Brytania (dalej: WB) traktowana będzie jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jest ona jednak wyłączona z udziału w unijnym procesie decyzyjnym. Dlatego też, odniesienia w polskim porządku prawnym dotyczące praw i obowiązków związanych z członkostwem w UE, w tym odniesienia w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT, w trakcie okresu przejściowego należy rozumieć w taki sposób, że obejmują także Zjednoczone Królestwo, o ile oczywiście nie zachodzi żadne z odstępstw wskazanych w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Warto podkreślić, że warunki obowiązywania okresu przejściowego w polskim prawie zostały potwierdzone także w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. 2019 poz. 1516). W konsekwencji więc, dla podatników podatków dochodowych okres przejściowy wiąże się z czasowym utrzymaniem obecnego stanu prawnego do końca bieżącego roku.

Co jednak z podatkami dochodowymi po zakończeniu okresu przejściowego? W takiej sytuacji, warunki współpracy gospodarczej będą zależeć od treści przyszłej umowy o wolnym handlu. Na dzień dzisiejszy nie da się jednoznacznie przesądzić, jak od stycznia przyszłego roku będą wyglądać relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Co jest pewne, to fakt, że nie będą one takie same jak dotychczas i w handlu z Wielką Brytanią pojawią się dodatkowe obowiązki i ograniczenia. Kształtu przyszłych relacji można wyczekiwać na krótko przed końcem okresu przejściowego.

Jeżeli relacje obejmujące kwestie podatków dochodowych nie zostaną uregulowane, akty prawne UE, odnoszące się do tej materii, nie będą miały zastosowania do Wielkiej Brytanii.

Dotyczy to w szczególności:

  1. dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa IR);
  2. dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (tzw. dyrektywa PS);
  3. dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (tzw. dyrektywa MR);

które to dyrektywy mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz zapewnienie neutralności operacji restrukturyzacyjnych w ujęciu transgranicznym na jednolitym rynku.

W przypadku bezumownego zakończenia okresu przejściowego, przewidziane w ww. dyrektywach przywileje podatkowe przestaną obowiązywać w odniesieniu do podmiotów brytyjskich lub operacji z udziałem takich podmiotów. Co więcej, w przypadku osób fizycznych, uniemożliwi ono korzystanie podatnikom, którzy są rezydentami podatkowymi WB, z preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy dotyczące wspomnianych powyżej zwolnień obejmują też podmioty, które mają siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli więc WB opuści EOG, przepisy te przestaną mieć zastosowanie w odniesieniu do podmiotów brytyjskich, które spełniają określone w nich warunki.
Warte wspomnienia jest to, iż wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE nie wpłynie w żaden sposób na obowiązywanie Konwencji zawartej dnia 20 lipca 2006r. między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006r. nr 205, poz. 1840), gdyż akt ten jest bilateralną umową zawartą w obszarach nieobjętych prawem UE, a zatem w stosunkach z WB, Konwencja będzie miała status w pełni obowiązujący.

Aktualności
08
maj 2023
Podatki

Niedawno został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, zgodnie z którym z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpić ma […]

Czytaj więcej
20
mar 2023
Fundusze europejskie

Już wkrótce ruszy nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw na dofinansowanie w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w […]

Czytaj więcej
17
mar 2023
Podatki

Estoński CIT (czyli zgodnie z nazewnictwem Ustawy o CIT ryczałt od dochodów spółek) to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, […]

Czytaj więcej
16
mar 2023
Prawo

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego półtora roku temu. W założeniu miała być prostą i przyjazną start-upom […]

Czytaj więcej
16
mar 2023
Fundusze europejskie

Początek 2023 roku to pierwsze konkursy w ramach nowego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: FENG) na lata 2021 […]

Czytaj więcej