15 grudnia 2020 Podatki

10 grudnia 2020 r. odbyło się webinarium dotyczące Brexitu, zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Poruszone zostały ważne kwestie dot. m.in. procedur celnych, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

Warto przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 2021 r. kończy się okres przejściowy Brexitu, a Zjednoczone Królestwo nie będzie traktowane już jako państwo członkowskiej Unii Europejskiej. W związku z tym, od początku przyszłego roku zaistnieją znaczące zmiany m.in. w obrębie procedur celnych czy opodatkowania transakcji podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT.

Jeżeli chodzi o procedury celne, to omówiona została pokrótce problematyka numerów EORI, zgłoszeń celnych, specjalnych procedur i pozwoleń celnych, handlu preferencyjnego i niepreferencyjnego czy też dowodów pochodzenia towarów.

W przypadku podatku akcyzowego, należy podkreślić, że do końca bieżącego roku będziemy mieli obecny status quo. Jednakże, od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo będzie traktowane na potrzeby podatku akcyzowego jako państwo trzecie. Skutkami tejże zmiany będzie m.in. to, iż przywóz/wywóz wyrobów akcyzowych z/do Zjednoczonego Królestwa na/z terytorium UE będzie stanowił odpowiednio import i eksport z/do państwa trzeciego (z wyjątkiem Irlandii Północnej). Oznaczać to będzie konieczność złożenia odpowiednich dokumentów – zgłoszenia celnego przywozowego czy wywozowego. Przy imporcie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych ze Zjednoczonego Królestwa podatek akcyzowy od tych wyrobów będzie należny przy przywozie tych wyrobów na terytorium UE i będzie pobierany po ich dopuszczeniu do obrotu zgodnie z przepisami prawa celnego. Od 1 stycznia 2021 r. nie będzie można tez m.in. skorzystać z zabezpieczeń akcyzowych pochodzących od podmiotów brytyjskich. Warto zaznaczyć, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych między Irlandią Północną z Zjednoczonym Królestwem będzie uznawane za import lub eksport. Natomiast, przemieszczanie wyrobów akcyzowych między Irlandia Północną a krajami UE będzie traktowane jako przemieszczanie między krajami członkowskimi UE.

Na potrzeby podatku VAT, od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo również będzie traktowane jako państwo trzecie. Irlandia Północna będzie nadal podlegać prawu UE w dziedzinie VAT. W zakresie dostaw towarów podatnicy z Irlandii Północnej od 2021 r. będą identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT UE – poprzedzony prefiksem XI. Co ważne, w przypadku Irlandii Północnej będą obowiązywały dwa reżimy: obrót towarowy oraz świadczenie usług, gdyż tzw. Protokół Irlandzki nie dotyczy świadczenia usług. W tym zakresie, tj. w zakresie świadczenia usług Irlandia będzie traktowana tak jak pozostała część UK, czyli jako państwo trzecie.

Przemieszczenia towarów, czyli WDT i SW (sprzedaż wysyłkowa) ze Zjednoczonego Królestwa do Polski będą traktowane jako import towarów. Jako skutki tych zmian można wymienić, m.in.:

  • obowiązek obliczenia i wykazania VAT należnego od importu towarów w zgłoszeniu celnym (importowym) oraz zapłaty VAT od importu,
  • możliwość zastosowania uproszczenia – rozliczenia VAT należnego od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT, po spełnieniu warunków określonych w art. 33a ustawy o VAT,
  • inną podstawę opodatkowania (co do zasady wartość celna + należne cło),
  • inny moment powstania obowiązku podatkowego (co do zasady moment powstania długu celnego),
  • brak możliwości skorzystania z procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

Natomiast, przemieszczenia towarów (WDT i SW) z Polski do Zjednoczonego Królestwa będą traktowane jako eksport towarów. W związku z tym:

  • dojdzie do zmiany warunków stosowania stawki 0% – obowiązek posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE (wywóz musi być potwierdzony przez właściwy organ celny),
  • nie będzie możliwości skorzystania z procedury magazynu typu call-of stock (wobec przemieszczeń rozpoczętych po 31.12.2020),
  • nie będzie miał zastosowania tzw. próg dla sprzedaży wysyłkowej.

Powyższe, oczywiście nie odnosi się do Irlandii Północnej.

Należy wspomnieć również o tym, że dotychczasowe zasady opodatkowania VAT będą miały zastosowanie do towarów wysyłanych/transportowanych z UE do Zjednoczonego Królestwa i odwrotnie, jeśli wysyłka/transport został rozpoczęty w okresie przejściowym, czyli przed 31.12.2020, a zakończył się po jego upływie, czyli po 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca z UK będzie miał obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków w zakresie rozliczania VAT w Polsce, jeżeli łącznie spełnia takie warunki (art. 18 a ust. 1 ustawy o VAT).

Co ciekawe, od początku następnego roku pojawi się możliwość sprzedaży towarów obywatelom UK podróżnym (osobom fizycznym wyłącznie) w systemie TAX FREE.

Na bieżąco śledzimy zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Zapraszamy do odwiedzania zakładki „Brexit” na naszej stronie internetowej: https://accreo.pl/uslugi/brexit/

Aktualności
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej