16 marca 2020 Fundusze europejskie

W ostatni czasie doszło do aktualizacji w najważniejszych programach operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich oraz Funduszy Norweskich. Do wcześniej zapowiedzianych konkursów, dołączyło kilka nowych oraz ciekawych dla przedsiębiorców propozycji. Taka sytuacja świadczy o tym, że w ramach Funduszy Europejskich jest jeszcze sporo środków do rozdysponowania w ostatnim roku programowania finansowego 2014-2020. Polscy przedsiębiorcy mają zatem w tym roku szeroki wachlarz możliwości aplikowania o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Należy pamiętać, że bieżący rok kończy obecnie obowiązującą pespektywę finansową, co wiąże się z tym, że jest to ostania okazja dla wszystkich firm na urzeczywistnienie swoich dalekosiężnych planów rozwojowych.

Program operacyjny inteligentny rozwój (POIR)

Najważniejszą informacją pierwszego kwartału bieżącego roku, o której z przyjemnością Państwu przypominamy, było ogłoszenie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nowej „Szybkiej Ścieżki”. Konkurs ten od lat wzbudza wielkie zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Dzieję się tak, ponieważ jest to największy program bezzwrotnego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Sam konkurs, ma na celu wsparcie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja. Z harmonogramu POIR wynika, że konkurs ten zostanie podzielony na 4 rundy, które łącznie będą trwać od 7 lutego 2020 roku do
1 czerwca 2020 roku. Dwie pierwsze rundy przeznaczone są tylko dla dużych przedsiębiorców
i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Natomiast dwie następne, skierowane będą wyłącznie do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach tego poddziałania wynosi 1,2 mld zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 mln, w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP, oraz 2 mln zł w sytuacji, gdy beneficjent realizuje pozostałe projekty.

W ostatnich dniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił dwa nowe konkursy poszerzając w ten sposób ofertę programu „Szybka Ścieżka” Dla przedsiębiorców z Mazowsza przygotowano bardzo miłą niespodzianka w postaci konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”, na rzecz którego przeznaczono alokację w wysokości 500 mln zł. Informacja ta cieszy tym bardziej, ponieważ w ostatnim czasie, ze względu na znakomitą sytuację ekonomiczną miasta stołecznego Warszawy na tle całego kraju, Mazowsze było pomijane przy rozpisywaniu konkursów Szybkiej Ścieżki. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia br. i potrwa do 14 maja tego roku. Zasadniczo konkurs ten nie różni się w znaczny sposób od podstawowej „Szybkiej Ścieżki”. Najważniejszą różnicą jest to, że projekty realizowane w ramach Szybkiej Ścieżki dla Mazowsza muszą być realizowane, przynajmniej w części,
w województwie mazowieckiem. Natomiast w przypadku konsorcjum, przynajmniej jedno z przedsiębiorstw wchodzących w jego skład musi zrealizować projekt na Mazowszu.

Drugim z nowo ogłoszonych konkursów jest Szybka Ścieżka o zakresie tematycznym: OZE w transporcie. Konkurs ten dedykowany dla regionów słabiej rozwiniętych co oznacza, że w jego ramach projekty mogą być realizowanym na terytorium całego kraju poza województwem mazowieckim. Kwota przeznaczona na dofinansowanie tego konkursu to 200 mln zł, natomiast nabór wniosku w tym przypadku rozpocznie się 30.04.2020 r. a jego zakończenie zaplanowano na 10.07.2020 r. W obu konkursach beneficjentami mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, także z udziałem jednostek naukowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało także o przedłużeniu terminu wnoszenia wniosków dla konkursu Szybka Ścieżka: Urządzenia Grzewcze. Nowy termin to 30 kwietnia 2020 roku. Należy tu przypomnieć, że konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, dużych), konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych, a sam nabór dotyczy branży urządzeń grzewczych. Konkurs ten ma na celu wsparcie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych przeznaczonych dla przedsiębiorców a także konsorcjów. Kwota alokacji w tym konkursie pozostaje niezmienna i wynosi ona 200 mln zł.

W 2020 roku propozycją, która wciąż powinna przyciągać uwagę mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawionych na wdrożenie i realizacje zadań badawczo-rozwojowych jest konkurs z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako jednostka ogłaszająca, przewidziała organizacje tego konkursu w 3 wariantach. Pierwszy z nich jest konkursem ogólnym, a poziom jego dofinansowania wyniósł 550 mln zł. Drugi z nich dedykowany jest miastom średnim, natomiast trzeci przeznaczony jest na rzecz dostępności. Poziom dofinansowania tych dwóch kolejnych konkursów to odpowiednio 200 mln zł oraz 50 mln zł. W każdym z przedstawionych konkursów nabór wniosków rozpocznie się 25 marca 2020 roku i potrwa do 23 kwietnia 2020 roku.

Wciąż możliwe jest składanie wniosków w BGK w ramach naboru Kredyt na innowacje technologiczne, czyli poddziałanie 3.2.2 POIR. Możliwe jest tu uzyskanie dotacji w postaci spłaty rat kredytu komercyjnego w wysokości do 6 mln zł. Najważniejszym celem konkursu jest wsparcie projektów MŚP polegające na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym. Obecny nabór z alokacją rzędu 350 mln zł potrwa do 23 kwietnia br. Jednocześnie należy przypomnieć, że w harmonogramie POIR na rok 2020, przewidziano kolejny nabór, który rozpocznie się 14 września i zakończy 30 grudnia 2020 r.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie to mechanizm, który oferuje bezzwrotne dotacje, z których skorzystać mogą nowi członkowie UE w tym państwa środkowej i południowej Europy oraz państwa bałtyckie, takie jak Polska. Jest to także potoczna nazwa na dwa instrumenty finansowe w postaci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Najważniejszą funkcją tego wsparcia jest niwelowanie różnic ekonomicznych oraz społecznych w ramach państw obszaru EOG. Kolejnym celem jaki powinien zostać osiągnięty jest umocnienie stosunków dwustronnych między państwem darczyńcą a państwem korzystającym z mechanizmów Funduszy Norweskich. Fundusze te są wykorzystywane w postaci przeróżnych programów w konkretnie określonych obszarach priorytetowych.

3 marca 2020 roku ruszył program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” będący już trzecią edycją tego programu. Całkowity budżet programu w swej najnowszej odsłonie to 164 mln euro. Program nadzorowany jest przez Ministerstwo Klimatu przy pomocy Narodowego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związków, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz uczelnie wyższe. Sam program skupia się na zmianach klimatu oraz łagodzeniu konsekwencji tego procesu. Bardzo istotne, są również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną. Program ten ma także na uwadze ochronę środowiska i ekosystemów.

W ramach programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” organizatorzy planują trzy grupy naborów. Pierwsza z nich dotyczy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej. W drugim naborze najciekawszymi propozycjami wydają się działania w zakresie środowiska i ekosystemów w ramach Funduszy Małych Gruntów. Kolejnym interesującym działaniem jest budowa instalacji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej w postaci peletu. Tym co może zainteresować w trzecim naborze jest wzmocnione wdrożenie gospodarki w obrocie zamkniętym. Należy także zwrócić uwagę na możliwość budowy źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej. Najwyższy przedział dofinansowania w zakresie od 1 mln do 7 mln euro został przeznaczony na rozwój obszarów wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej. Natomiast najniższy przedział alokacji na nabory wniosków od 200 tyś do 800 tyś euro zadedykowano dla działań w zakresie łagodzenia klimatu przez organy szkoły. Poziom dofinansowania w tym programie zaczyna się od 45% i może osiągnąć nawet 100%. Tak duża rozbieżność wynika z charakteru danego obszaru oraz aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wachlarz wsparcia dotacyjnego nie omija obszaru działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) ogłosiła kolejny w tym roku konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Rozpoczęcia naboru wniosków należy się spodziewać we wrześniu 2020 roku. Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wykonujących działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. W ramach tego konkursu przyszli beneficjenci mogą otrzymać środki pieniężne między innymi na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności przetwórczej oraz zakup maszyn i urządzeń do przygotowania produktów do sprzedaży lub magazynowania.

Poziom dofinansowania projektów stanowi 50% wysokości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów może osiągnąć kwotę 10 mln zł. W tym konkursie dofinansowanie występuje w formie dotacji bezzwrotnej co oznacza, że otrzymane przez państwa środki nie będę podlegać zwrotowi. Wsparciem zostaną objęte zarówno operacje polegające na rozwijaniu bieżącej działalności gospodarczej, jak i związane z uruchomieniem nowych zakładów.

Kolejną zmianą w harmonogramie programu PROW jest dodatkowy nabór w ramach działania 16 PROW pt. „Współpraca”. Nabór wniosków ma się rozpocząć na przełomie października i listopada 2020 roku. Konkurs ten dedykowany jest grupom EPI składającym się z rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców lub podmiotów świadczących usługi doradcze. Ważne jest także to, aby grupa operacyjna działała w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych produktów, technologii, ale także przyczynia się do rozwoju lub tworzenia, krótkich łańcuchów dostaw oraz rynków lokalnych. Limit dla jednej operacji finansowej może maksymalnie osiągnąć kwotę 5,5 mln zł na jednego beneficjenta. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o maksymalnym dofinansowaniu całej grupy operacyjnej, kwota ta wyniesie 11 mln zł. Poziom dofinansowania w ramach projektów to 90% dla prowadzonych badań oraz 50% dla działań inwestycyjnych.

Przedstawione powyżej konkursy pokazują w znakomity sposób, jak wiele ciekawych propozycji przygotowanych jest dla polskich przedsiębiorców w 2020 roku. Wciąż aktualizowane są programy stawiające na innowacyjność, które mogą przyczynić się do wsparcia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Pojawiły się także konkursy finansujące inwestycje w ochronę środowiska oraz postęp w zakresie szeroko pojętej energetyki. W takim wypadku nie pozostało nam nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić Państwa do skorzystania z możliwości, jakie dają fundusze europejskie, a także fundusze norweskie. Ostatni rok programowania finansowego 2014-2020 to duża szansa na uzyskanie wsparcia w finansowaniu przyszłych inwestycji.

Aktualności
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej