17 grudnia 2020 Fundusze europejskie

Perspektywa 2014-2020 dobiega końca, niemniej jednak, na rok 2021 zostały jeszcze zaplanowane ostatnie konkursy, w ramach których będzie można uzyskać wsparcie na realizacje projektów, w tym przedsięwzięć z zakresu B+R. Szeroki wybór konkursów, w ramach których można uzyskać dotacje, zachęca przedsiębiorców do ubiegania się o wsparcie.  Największy wybór konkursów na najbliższy rok, oferuje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, ale władze regionalne poszczególnych województw, także zaplanowały konkursy, dzięki którym przedsiębiorcy będą mieli możliwość zwiększania swojej konkurencyjności.

Początek roku będzie należeć do konkursu 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach którego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które będą wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawcy będą mieli szansę uzyskać do 70% dotacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) na pokrycie kosztów związanych z pracami budowlanymi lub zakupem m.in. nieruchomości, maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych lub ulepszonych produktów. Przewidywana pula środków obejmuje kwotę 500 mln zł, w tym 65 mln zł jest przeznaczone na realizacje projektów na terenie województwa mazowieckiego. Początek naboru został zaplanowany na 13 stycznia 2021 r. i potrwa on do 17 lutego 2021 r.

W ramach wsparcia proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, pod koniec listopada rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”, który potrwa aż do 28 lipca 2021 roku. Konkurs ten ma na celu rozwój przedsiębiorstw, poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt – wyrób lub usługa. O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem podmiotów z Makroregionu Polski Wschodniej. Wsparcie będzie obejmować zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz zostanie on wprowadzony na rynek. Dodatkowo, wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej, niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Co ważne, produkt będący wynikiem prac badawczo-rozwojowych musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności np. osób na wózkach inwalidzkich, niewidomych itp. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 70 mln zł, z czego prawie 9 mln zł jest przeznaczonych na realizacje projektów z województwa mazowieckiego. Poziom dofinansowania to maksymalnie 85%, nie więcej jednak niż 1,125 mln zł.

Wiosna będzie należeć do „Szybkiej Ścieżki”, popularnego konkursu NCBiR w ramach którego można uzyskać dotacje na realizacje badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych uzupełnionych ewentualnie o prace przedwdrożeniowe. Efektem prac B+R muszą być innowacyjne rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. O wsparcie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe. Co ważne, projekt ubiegający się o dofinansowanie musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych, czyli poza województwem mazowieckim. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach tego konkursu zaplanowano budżet obejmujący kwotę 300 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosić 80% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków został zaplanowany na 22 marca 2021 r. i potrwa do 4 maja 2021 r.

Oprócz programów krajowych również w regionach planowane są nowe nabory m.in. warto zwrócić uwagę na poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” w RPO województwa małopolskiego. Konkurs ten jest skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Opisywane wsparcie można uzyskać na zakup usług badawczo-rozwojowych bądź proinnowacyjnych. Usługi proinnowacyjne obejmują m.in. działania związane z opracowaniem studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, badania dotyczące jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań, a także prace w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej np. patenty, wzory użytkowe itp. Dofinansowanie to będzie dostępne w dwóch formach- małego i dużego bonu. Mały bon będzie przysługiwać projektom, których koszty kwalifikowane nie przekraczają kwoty 50 000 zł, zaś duży bon mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowanych będzie znajdować się w przedziale 50 000- 200 000 zł. Przewidywana pula środków, przeznaczonych na realizacje złożonych projektów wynosi ponad 31 mln zł, zaś nabór wniosków został zaplanowany na kwiecień 2021 r.

W zakresie prac B+R ciekawe konkursy dla przedsiębiorstw zaplanowano w województwie łódzkim. W lutym 2021 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Konkurs ten jest skierowany do MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, w skład których wchodzą jednostki naukowe. Dotacja ta jest przeznaczana na zakup urządzeń i wyposażenia technicznego służących wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 55% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw, a dla średnich 45%.

W tym samym terminie tj. w lutym 2021 r., mają rozpocząć się także nabory do konkursu RPO woj. łódzkiego w ramach poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. W naborach będą mogły wziąć udział wyłącznie podmioty reprezentujące MŚP. Przedmiot konkursu, będzie dotyczyć zakupu usług badawczych dotyczących opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub procesu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 10 mln zł, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 1,5 mln zł.

Ostatni nabór planuje NFOŚiGW w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej POIiŚ. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać przedsiębiorstwa, które są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie dedykowane będzie na projekty polegające na budowie lub przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Nabór wniosków został zaplanowany na marzec 2021 r., zaś planowany budżet na realizacje projektów w ramach tego konkursu obejmuję kwotę 80 mln zł.  Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych będzie ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej.

Podsumowanie

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, początek 2021 r. zapowiada się ciekawie dla podmiotów planujących prace B+R oraz nowe inwestycje, ze względu na liczne konkursy, które zostały dla nich przygotowane. Opisane powyżej nabory są ciekawymi propozycjami szczególnie dla podmiotów MŚP, które mają możliwość wzięcia udziału we wszystkich opisanych konkursach. Wszystkie konkursy oferują atrakcyjny poziom dofinansowania, co jest jednym z czynników, który powinien zachęcić przedsiębiorstwa do wzięcia w nich udziału. Ciekawą propozycję stanowią również konkursy organizowane przez NFOŚiGW, które jako jedne z nielicznych pozwolą uzyskać dotacje lub pożyczkę na projekty dot. OZE (Program „Energia Plus” oraz 1.1.1 POIŚ).

Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej