12 grudnia 2023 Podatki

Kiedy możliwy jest aport do spółki – podatnika estońskiego CIT?

Przed wyborem estońskiego CIT

Przypomnijmy, że ryczałt od dochodów spółek (tzw. „CIT estoński”) jest dobrowolną formą opodatkowania oferującą korzyści w postaci:

  • uproszczonych rozliczeń (w oparciu o księgi rachunkowe, brak rachunkowości podatkowej),
  • poprawie płynności finansowej (podatek płacony dopiero przy dystrybucji zysków),
  • oszczędności (niższe sumaryczne opodatkowanie CIT i PIT).

Spółki, które chcą zmienić formę opodatkowania z klasycznego CIT na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek muszą spełnić szereg warunków. Są to m. in. wymóg określonej formy prawnej, wymóg odnoszący się do wspólników spółki (mogą być nimi wyłącznie osoby fizyczne), wyłączenie podmiotów posiadających podmioty zależne, wymóg określonej struktury przychodów i struktury zatrudnienia. Jednym z warunków jest również wyłączenie możliwości przejścia na tę formę opodatkowania dla podmiotów uczestniczących w podziałach czy łączeniach, jak również podmiotów wnoszących lub otrzymujących aport. Warto zaznaczyć, że wyłączenie to jest czasowe – można przejść na estoński CIT, jeżeli od dnia aportu upłynęły 2 lata podatkowe (i nie mniej niż 24 miesiące).

Utrata prawa do estońskiego CIT

Gdy podatnik już jest na ryczałcie, to otrzymanie przez niego wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP) co do zasady spowoduje utratę przez niego prawa do tej formy opodatkowania (i to z rokiem poprzedzającym rok aportu).

Podatnik zachowa jednak prawo do estońskiego CIT w przypadku, gdy podmiot wnoszący wkład prowadzi księgi rachunkowe (podatnicy PIT mają taką możliwość – a pamiętajmy, że podmiotem wnoszącym wkład nie może być spółka, ze względu na warunek aby wspólnikami podatnika ryczałtu były wyłącznie osoby fizyczne) i dopełni następujących obowiązków:

  • zamknie księgi rachunkowe
  • sporządzi sprawozdanie finansowe
  • dokona rozliczenia z tytułu różnić przejściowych (korekta wstępna).

Wniesienie do spółki – podatnika estońskiego CIT  – wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP może więc, ale nie musi spowodować utraty prawa do ryczałtu po stronie otrzymującego.

Trudności może też przysporzyć samo zgłoszenie korekty wstępnej do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu CIT-KW, który jest załącznikiem do zeznania CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem. Wątpliwości budzi sposób dokonania takiego zgłoszenia w przypadku, gdy wnoszącym wkład jest osoba fizyczna – a Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów wydają się tylko komplikować to zagadnienie.

Na koniec warto pamiętać, że jeżeli w wyniku aportu dojdzie do zmiany wartości składników majątku, to powstanie dochód do opodatkowania po stronie podatnika estońskiego CIT. Dochód taki odpowiada nadwyżce wartości rynkowej składników wnoszonych w ramach aportu przedsiębiorstwa ponad wartość podatkową tych składników. Ryczałt od tak ustalonego dochodu należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu wniesienia przedsiębiorstwa do spółki opodatkowanej ryczałtem.

Aktualności
20
cze 2024
Podatki

Handel z krajami spoza Unii Europejskiej stanowi strategiczny krok dla polskich przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność, zwiększać konkurencyjność oraz […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej