15 stycznia 2024 Fundusze europejskie

Zgodnie z harmonogramami naborów w ramach poszczególnych województw, w 2024 r. zostanie przeprowadzonych kilkanaście konkursów z funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Możliwość uzyskania wsparcia będzie nie tylko z programów krajowych m.in. Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), ale również z programów regionalnych. Poniżej przykładowe konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, Śląska oraz Kujaw i Pomorza, które planowane są w pierwszej połowie 2024 roku.

Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2024 roku doczekają się dedykowanego naboru. W ramach Działania FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa planowane jest wsparcie na Projekty B+R przedsiębiorstw oraz Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R).

Projekty mają dotyczyć prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty nie mogą dotyczyć tylko badań przemysłowych. Projekty będą miały służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Istotnym efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania pozwalający na jego urynkowienie.

Nabór skierowany będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do dużych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, ale z pewnymi warunkami:
• MŚP mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z innym MŚP albo innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.
• Duże przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe będą mogły wziąć udział tylko pod warunkiem współpracy z MŚP co najmniej w okresie realizacji projektu. Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych. Przedsiębiorstwa typu small mid-caps mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z MŚP lub organizacjami badawczymi.
• Przedsiębiorstwo small mid-cap to duże przedsiębiorstwo, niebędące MŚP, które zatrudnia do 499 pracowników, z roczną sumą bilansową 86 mln EUR oraz rocznymi obrotami na poziomie 100 mln EUR.
• Osobny nabór został przewidziany dla przedsiębiorstw znajdujących się w powiecie zgorzeleckim, z osobną pulą przewidzianą w budżecie.
• Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego.

Termin składania wniosków: dla obu naborów nabór ma trwać od 15 lutego do 19 marca 2024 roku.
Budżet naboru: powiat zgorzelecki – 44 565 000 PLN; pozostała część województwa: 155 977 500 PLN.
Wartość wydatków kwalifikowalnych: minimum 100 000 PLN, nie więcej niż 10 000 000 PLN.
Istotne kryteria oceny:

1. Wybrane kryteria formalne to:
• Zgodność z inteligentnymi specjalizacjami regionu;
• Współpraca z MŚP w związku z projektem (nie dotyczy MŚP i small-mid caps);
• Agenda badawcza.

2. Wybrane kryteria merytoryczne to:
• Innowacyjność projektu;
• Obecność charakteru B+R objętych projektem;
• Merytoryka agendy badawczej;
• Cyfryzacja.

3. Kryteria punktowe:
• Poziom innowacyjności (0 – 10 pkt): Projekt zakładający opracowanie innowacji co najmniej na poziomie krajowym dostaje 10 pkt, na poziomie niższym – 0 pkt;
• Lokalizacja siedziby wnioskodawcy (0-8 pkt): Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa – 8 pkt, jeśli nie – 0 pkt;
• Współpraca z organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę (0-6 pkt): Jeśli tak – 6 pkt, jeśli nie – 0 pkt;
• Ekoinnowacyjność projektu (0-4 pkt);
• Personel badawczy (0-2-4 pkt);
• Rozwój kompetencji (0-3 pkt).

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
W ramach naboru obligatoryjne będzie przedstawienie agendy badawczej, w której konieczne będzie co najmniej przedstawienie następujących informacji:
• szczegółowy opis prac B+R planowanych do wykonania w ramach projektu, w rozbiciu na poszczególne zadania,
• chronologia realizacji ww. zadań (ze wskazaniem ram czasowych ich trwania),
• tzw. kamienie milowe prac B+R, tj. efekt końcowy dla każdego z zadań,
• kluczowe ryzyka związane z realizacją każdego z etapów prac oraz sposoby ich minimalizacji lub ich brak (z uzasadnieniem),
• koszty kwalifikowalne przyporządkowane do poszczególnych zadań w ramach planu.

W ramach naboru będzie istnieć możliwość tworzenia/rozbudowy infrastruktury B+R /przedsiębiorstwa. Infrastruktura taka będzie musiała być związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu. Wydatki na infrastrukturę B+R mogą stanowić do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Prace przedwdrożeniowe, działania w zakresie cyfryzacji, podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem nie będą mogły łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
W ramach konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie dla Śląska

Wraz z aktualizacją ramowego harmonogramu naborów w ramach Funduszy Europejskich dla województwa śląskiego w 2024 roku planowane są dwa nabory dla przedsiębiorstw w ramach działania FESL.01.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Pierwszy z nich będzie polegał na wsparciu MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw w ramach konsorcjów przemysłowych i naukowo przemysłowych na Infrastrukturę B+R oraz Prace B+R.
Budżet naboru ma wynieść 376 milionów PLN. Minimalna wartość dofinansowania w projekcie będzie musiała wynosić co najmniej 2 miliony PLN. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji i w zależności od wykonywanych prac i wielkości przedsiębiorstwa będzie mogło wynieść do 85%.
Celem dofinansowania ma być realizacja prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych). Uzupełniająco jako element każdego projektu B+R, dopuszcza się wsparcie prac przedwdrożeniowych przedsiębiorstwom z kategorii MŚP.

Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw będzie uwarunkowane przenikaniem się wyników ich prac B+R do polskiej gospodarki i współpraca z MŚP.

Istotnym przy ocenie projektu będzie posiadanie odpowiedniego potencjału finansowego oraz organizacyjnego, zgodność z politykami środowiskowymi, w tym z zasadą DNSH. Poza tym, premiowane będą m.in. współpraca w konsorcjum/partnerem międzynarodowym/spoza regionu, doświadczenie oraz rozwój działalności u Wnioskodawcy w zakresie prac B+R, efektywność i opłacalność realizacji projektu, zapotrzebowanie rynkowe, czy też efekty społeczne, środowiskowe bądź gospodarcze przedsięwzięcia.

Nabór w ramach działania zaplanowany był na 31 października 2023 do 9 stycznia 2024 r., jednak nabór został wstrzymany ze względu na zmiany w art. 25 GBER oraz niejasności interpretacyjne w zakresie udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Do momentu uzyskania pełnych wyjaśnień w zakresie interpretacji art. 25 GBER, który stanowi podstawę do udzielania pomocy publicznej w projektach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wstrzymuje rozpoczęcie naboru.

Drugi z planowanych naborów ma dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R i jest również przeznaczony dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Został on zaplanowany między czerwcem a lipcem 2024 roku, z budżetem w wysokości 93 mln PLN. Minimalna wartość dofinansowania w projekcie będzie musiała wynieść co najmniej 800 tysięcy PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia projektu. Poziom dofinansowania w modelu wdrożeniowym w woj. śląskim wynosi od 30 – 50% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku. Projekt obejmujący wdrożenie wyników prac B+R należy zrealizować w przeciągu roku.

Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

Dodatkowo, zaplanowano nabór w ramach działania FESL.01.08 Innowacje cyfrowe w MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. W ramach naboru będzie można uzyskać wsparcie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nabór ma trwać od marca do kwietnia 2024 roku, a jego budżet ma wynieść prawie 67 milionów PLN. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnej. Wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy będzie musiała wynieść co najmniej 1 mln PLN.

Fundusze Europejskie dla województwa śląskiego obejmują także Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który różni się od innych środków dwoma istotnymi obwarowaniami. Projekt należy zakończyć do 30 czerwca 2026 roku, a jego zakres terytorialny nie obejmuje całego województwa, ponieważ z obszaru wsparcia został wyłączony subregion północny województwa śląskiego. Natomiast intensywność wsparcia dla regionalnej pomocy inwestycyjnej uwzględniająca zwiększenie intensywności dla obszarów do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wynosi od 40% – 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Pod koniec I kwartału 2024 roku planowany jest nabór na projekty badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach w ramach działania FEKP.01.01 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji. Planowane jest wsparcie na projekty grantowe w zakresie wsparcia B+R w przedsiębiorstwach (infrastruktura B+R, prowadzenie prac B+R, zakup wyników prac B+R, ochrona własności intelektualnej, zakup usług doradczych/proinnowacyjnych).
Elementem uzupełniającym w ramach kompleksowych projektów wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków innowacji może być wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności kadry badawczej przy realizacji prac B+R.

Grupa docelowa:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small-mid caps – bez ograniczeń,
• pozostałe duże przedsiębiorstwa – wyłącznie w przypadku projektów podejmowanych przy współpracy z MŚP

Termin składania wniosków: planowany termin rozpoczęcia naboru marzec 2024.
Budżet naboru: całe województwo: 95 944 983,5 PLN.
Maksymalny poziom wsparcia UE: do 80%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wykonywanych prac.
Istotne kryteria oceny:
• Odbiorca końcowy na moment podpisania umowy o powierzenie grantu prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa,
• Projekt musi być realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• Wszystkie projekty mają wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu lub zostaną zidentyfikowane jako obszar procesu przedsiębiorczego odkrywania,
• Istotną premią w ocenie projektów będzie ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, że ich efekty będą przyczyniały się do osiągnięcia celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie,
• Preferowane będzie stosowanie rozwiązań energooszczędnych, z zakresu GOZ oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

W ramach projektów grantowych będzie możliwe uzyskanie wsparcia na inwestycje produkcyjne, w zakresie działań badawczych i innowacyjnych, w przedsiębiorstwach innych niż MŚP oraz small-mid caps pod warunkiem, iż obejmują one współpracę z MŚP.

Podsumowanie

Jak widać na przykładzie powyższych województw, przedsiębiorstwa zarówno MŚP, jaki i duże mogą skorzystać z szerokiej oferty naborów regionalnych. Wsparcie będzie dotyczyć zarówno działalności badawczo-rozwojowej, jak i inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych. Nabory wniosków w poszczególnych regionach stanowią alternatywę do konkursów z programów krajowych m.in. Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w ramach którego zaplanowano również szereg konkursów dla przedsiębiorstw w 2024 r., a które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Zachęcamy do śledzenia kolejnych naszych newsletterów oraz aktualnych informacji na stronie czasnadotacje.pl, na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich.

Aktualności
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej