7 maja 2024 Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił do konsultacji publicznych 25 kwietnia br. Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2022/2523, wprowadzającej system globalnego minimalnego podatku opracowanego w ciągu ostatnich lat na forum Inclusive Framework przy OECD w ramach Filaru II globalnej reformy podatkowej (akcji BEPS 2.0).

Nowe podatki wejdą w życie 1 stycznia 2025.

Założeniem reformy jest wdrożenie globalnych zasad przeciwdziałania zaniżaniu podstawy opodatkowania („zasad GloBE”), stanowiących główną część właśnie Filaru II. Na podstawie tych zasad, na świecie ma zostać ustanowiony minimalny poziom opodatkowania działalności gospodarczej.

  • Kogo dotyczy podatek wyrównawczy?

Ustawa obejmie zakresem co do zasady wszystkie jednostki składowe (a więc podmioty zależne, członków) grup zarówno międzynarodowych jak i krajowych, które to grupy (a więc na poziomie skonsolidowanym) osiągnęły w 2 z 4 ostatnich lat przychód (rachunkowy) w wysokości co najmniej 750 milionów euro.

Oznacza to, że każda spółka w Polsce, która wie, że jest częścią grupy przedsiębiorstw, powinna zapytać swojej spółki matki, czy grupa ta spełnia kryteria kwalifikujące ją jako grupę „in-scope”, a więc podlegającą zasadom GloBE. W wypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu – pomożemy to Państwu zweryfikować. Jeżeli grupa ta spełnia warunki, spółka będąca członkiem takiej grupy będzie co do zasady podatnikiem krajowego podatku wyrównawczego na podstawie polskiej ustawy.

  • Z czym to się wiąże?

Podmiot będący członkiem grupy podlegającej globalnemu podatkowi minimalnemu musi liczyć się z szerokim zakresem obowiązków, w tym przede wszystkim obowiązkiem:

  • identyfikacji danych niezbędnych do obliczenia efektywnej stawki podatku,
  • zebrania danych i obliczenia efektywnej stawki na potrzeby podatku,
  • dostosowania prowadzonej ewidencji rachunkowej,
  • oceny możliwości skorzystania z bezpiecznych przystani,
  • raportowania (składania informacji i zeznań podatkowych),

– i innych na gruncie polskiego projektu ustawy.

 Od czego zacząć?

Punktem wyjścia do oswojenia nowego podatku jest sprawdzenie czy grupa, której jesteście Państwo członkiem, wchodzi w zakres systemu globalnego podatku minimalnego. Jeżeli już mierzą się Państwo z zasadami GloBE w państwie spółki matki, mogą Państwo skorzystać z przewidzianej w projekcie opcji dobrowolnego stosowania ustawy z mocą wsteczną (za rok 2024) – co pozwoli Państwu podlegać polskim przepisom przy tym samym rachunku ekonomicznym.

Szczegóły rozwiązań

W systemie globalnego podatku minimalnego, największe przedsiębiorstwa międzynarodowe i krajowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania: 15%. Jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej 15% (tzw. efektywna stawka 15%), na taką grupę zostanie nałożony odpowiedni podatek wyrównawczy (ang. top-up tax).

Wprowadzany projektem system globalnego podatku minimalnego będzie oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  1. globalny podatek wyrównawczy (dalej jako: IIR),
  2. krajowy podatek wyrównawczy (dalej jako: QDMTT),
  3. podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków (dalej jako: UTPR).

IIR nakłada obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie. System ten w założeniach jest podobny do funkcjonującego w wielu państwach, w tym w Polsce, reżimu opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych. Jednostka dominująca grupy, w kraju, w którym ma siedzibę, powinna zapłacić podatek wyrównawczy od swoich nisko opodatkowanych podmiotów zależnych w innych krajach.

W przypadku QDMTT prawo do poboru podatku wyrównawczego zostaje w państwie, w którym znajdują się nisko opodatkowane podmioty z grupy, a więc najczęściej będzie on płacony w kraju gdzie ulokowany został nisko opodatkowany dochód (a niekoniecznie tam, gdzie znajduje się jednostka dominująca).

UTPR nakłada obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego od jednostki dominującej, na jednostki z grupy znajdujące się w danej jurysdykcji, w sytuacji gdy ta jednostka dominująca działa w innej jurysdykcji, w której nie ma IIR.

Wypracowanie właściwych rozwiązań w odpowiedzi na nowe wyzwania wymaga już teraz ścisłej współpracy z podmiotem dominującym.

Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej