9 grudnia 2020 Podatki

Jakie dodatkowe zmiany czekają nas w podatkach w 2021 r.

Rok 2021 poza istotnymi zmianami w podatku dochodowym może przynieść również szereg innych zmian, w tym nowe obciążenia podatkowe. Poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie wraz z informacją na jakim etapie legislacyjnymi są propozycje.

Zmiana struktur organów egzekucyjnych

Od 1 stycznia 2021 r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie będą już zajmować się poborem zaległych podatków i innych danin publicznoprawnych. Egzekucja należności będzie należeć wyłącznie do urzędów działających w terenie. Postępowania, których do tego czasu nie zakończą wyspecjalizowane urzędy skarbowe, będą kontynuowane przez organy terenowe. Ich zadaniem będzie też powiadomić do końca roku zobowiązanych o skutkach reformy.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że nowy model struktury egzekucyjnej ma przynieść Krajowej Administracji Skarbowej same korzyści. Po pierwsze, mniej obciążeni pracownicy wyspecjalizowanych US zasilą komórki egzekucyjne urzędów terenowych, by można było lepiej wykorzystać ich potencjał.

Po drugie, zwiększyć ma się wydajność poboru zaległości publicznoprawnych, a zmniejszyć: skala problemów z ustalaniem właściwości organów egzekucyjnych, dysproporcja w zakresie wysokości prowizji otrzymywanej przez pracowników oraz wydatki na dojazdy pracowników do miejsca zamieszkania bądź siedziby zobowiązanego.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Z początkiem 2021 r. ma powstać jeden wspólny urząd dla największych podatników.

Projekt zakłada następujące rozwiązania:

 • koncentrację obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie;
 • koncentrację obsługi banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych, krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie;
 • obsługę podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) prowadzoną przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych;
 • obsługę jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych;
 • odpowiedzialność dwóch wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (podatek u źródła – WHT) oraz Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (m.in. fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne);
 • przejęcie obsługi z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu przez pozostałe 380 urzędów skarbowych działających w kraju.

Nowe uprawnienia KAS

Resort finansów planuje również wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ordynacji podatkowej, które mają zrewolucjonizować procedury kontrolne i egzekucyjne w celu zwiększenia wydajności skarbówki.

W ramach nowelizacji przewidywane jest wprowadzenie czterech istotnych zmian:

 1. procedury tzw. nabycia kontrolowanego, w ramach której urzędnik będzie mógł sprawdzić, udając zwykłego klienta, czy transakcja została prawidłowo udokumentowana; jeśli zauważy on nieprawidłowości, będzie mógł się ujawnić i wszcząć procedurę ukarania przedsiębiorcy;
 2. tzw. postępowania sprawdzającego zamiast czynności sprawdzających i postępowania kontrolnego;
 3. zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego, zgodnie z którymi skarbówka będzie uprawniona do zajęcia środku transportu i towaru dłużnika na okres do 36 godzin, jeśli od dłużnika – winnego ponad 5 tys. zł – nie będzie można wyegzekwować kwoty długu, oraz
 4. tzw. prekluzji dowodowej, która przewidywałaby po stronie podatnika obowiązek przedstawienia niezwłocznie wszystkich faktów i dowodów będących w jego posiadaniu na etapie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Prekluzja dotyczyłaby nie tylko kontroli, ale również postępowań podatkowych, niepoprzedzonych kontrolami. Wówczas dowody należałoby przedstawić do dnia upływu terminu wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego wyznaczonego przez organ pierwszej instancji albo do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

Na razie projekt nowelizacji znajduje się na etapie konsultacji wewnętrznych i nie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowe daniny

Podatek handlowy

Ministerstwo Finansów nie planuje kolejnego zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej, co oznacza, że sklepy będą musiały zacząć go płacić od 1 stycznia 2021 r.

Podatnikami będą sprzedawcy detaliczni, czyli podmioty dokonujące na terytorium RP odpłatnej sprzedaży towarów na rzecz konsumentów na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z wyłączeniem niektórych kategorii towarów takich, jak przykładowo paliwa stałe, leki oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych).

Opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka przychodów w danym miesiącu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Obowiązywać będą dwie stawki podatku – w wysokości 0,8% podstawy opodatkowania (w części, w jakiej podstawa nie przekracza 170 000 000 zł) oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł (w części, w jakiej podstawa przekracza 170 000 000 zł).

Podatek cukrowy

Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, firmy zapłacą podatek od napojów:

 • z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny,
 • z cukrem lub substancją słodzącą, w tym napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.

Opłata za słodzone napoje wyniesie 0,5 zł za 1 litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej i 0,1 zł za 1 litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Do tego dochodzi opłata zmienna wynosząca 5 gr za 1 gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml.

Nowe przepisy nakładają również opłatę na przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe nieprzekraczające 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

W przypadku braku wpłaty opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną). Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5 proc.).

Podwyższenie dotychczasowych danin

Podatek od deszczu

Opłata za usługi wodne (tzw. podatek od deszczu) będzie wyższa i ma objąć więcej nieruchomości – wynika z projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Aktualnie opłata odnosi się przede wszystkim do właścicieli nieruchomości o powierzchni minimum 3,5 tys. m2, które są zabudowane w co najmniej 70 proc. Od 2021 r. opłata ma objąć nieruchomości o powierzchni minimum 600 m2, które są zabudowane w co najmniej 50 proc. Co istotne, opłata nie będzie obejmować właścicieli gruntów rolnych.

Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Stawki opłaty za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej wyniosą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,90 zł za 1 m2 na 1 rok,
 3. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,45 zł za 1 m2 na 1 rok.

Projekt ustawy znajduje się w konsultacjach publicznych.

Podatek od nieruchomości

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 podwyższyło maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2021 rok w odniesieniu do budynków lub ich części:

 • podatek od budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2021 rok w odniesieniu do gruntów:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m kw. powierzchni.

Z obwieszczenia wynika również wzrost maksymalnych stawek podatku od środków transportowych oraz opłat reklamowych, uzdrowiskowych, miejscowych, targowych i od psów.

O kolejnych etapach legislacji oraz nowych propozycjach zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

Aktualności
12
lut 2024
Podatki

Należyta staranność to temat, który od dawna nie daje spokoju przedsiębiorcom. Przede wszystkim dlatego, że definicji należytej staranności nie znajdziemy […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

W 2023 roku odbyły się pierwsze dwa nabory w Ścieżce SMART, realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki […]

Czytaj więcej
02
lut 2024
Podatki

Z uwagi na wydawane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[1] oraz orzeczenia WSA w Warszawie[2], w sprawie […]

Czytaj więcej
29
sty 2024
Podatki

Odroczony KSeF i mieszane reakcje podatników O odroczeniu wejścia w życie obowiązkowego KSeF poinformowało w tym miesiącu Ministerstwo Finansów – […]

Czytaj więcej