6 lutego 2024 Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru projektów, poniżej kilka sugestii na podstawie opracowania PARP „Przyczyny negatywnej oceny wniosków złożonych w 1. naborze do „ścieżki SMART” dla MŚP”.

  • W przypadku planowanych prac badawczo-rozwojowych należy się upewnić, że planowane działania spełniają definicję prac rozwojowych lub/i badań przemysłowych i nie są rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty.
  • Konieczne jest dokładne opisanie, jaki problem badawczy chce się rozwiązać, jakimi metodami, jakie są planowane rezultaty i jak te rezultaty wpłyną na produkt lub proces – innowacyjne cechy produktu lub procesu muszą bezpośrednio wynikać z zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych.
  • Niezbędne jest zdefiniowanie i opisanie mierzalnymi wartościami (wskaźniki) cechy lub/i funkcjonalności, które wskazują na innowacyjność produktu lub procesu – porównanie ich do najlepszych dostępnych na rynku produktów lub procesów – wymagany poziom innowacyjności to poziom co najmniej kraju, który należy wykazać i udowodnić.
  • Opracowanie listy wydatków związanych z realizacją projektu, uzasadniając, że każdy wydatek jest racjonalny i uzasadniony, a także szczegółowo opisać sposób szacowania każdego z zaplanowanych kosztów. W przypadku kluczowych prac badawczych dla osiągnięcia celu modułu B+R, planowanych do zlecenia podwykonawcy niezbędny jest wybór podwykonawcy przed złożeniem wniosku zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  • Jeśli planowana jest realizacja modułu „Wdrożenie Innowacji” – należy pamiętać, że opisana we wniosku innowacja produktowa lub procesowa musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Niezbędne jest dokładne opisanie na czym polegały te prace, jakie były ich rezultaty, czy zostały zakończone i czy posiadane są do nich prawa własności intelektualnej.
  • Konieczne jest przygotowanie analizy rynku docelowego i przedstawienie planowanej do wdrożenia/opracowania innowacji produktowej lub procesowej na tle rynku, do którego adresowany jest rezultat opracowania/wdrożenia, w tym zdefiniowanie jak najbardziej szczegółowo grupy docelowej.
  • Trzeba pamiętać, że rezultat modułu B+R oraz rezultat modułu Wdrożenie Innowacji musi być opłacalny – w analizie założeń finansowych należy przygotować realne i rzetelne dane dotyczące kosztów oraz prognozowanych przychodów.
  • Szczególna uwaga musi być zwrócona na opis sposobu sfinansowania planowanego projektu – nie tylko dokładnie wypełnienie danymi liczbowymi obowiązkowy załącznik, ale również opis przewidywanych źródeł finansowania projektu (poza wnioskowanym dofinansowaniem) oraz jakie dokumenty (umowy pożyczki, umowy kredytu, promesy kredytowe) są w posiadaniu przedsiębiorstwa lub jaki jest harmonogram ich pozyskania, w przypadku planowanego finansowania wkładu własnego środkami pieniężnymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.

Accreo wspiera przedsiębiorstwa w całym procesie aplikowania, zapraszamy do współpracy w zakresie planowanych przez Państwa projektów.

Aktualności
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej