16 czerwca 2020 Podatki

TP-R jest informacją o cenach transferowych oraz warunkach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Pierwszy raz należy go wypełnić za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej poprzez system e-Deklaracje. Zdaniem Ministerstwa Finansów nowe formularze z uwagi na duży zakres wymaganych informacji pozwolą na redukcję luki w podatku dochodowym, ponieważ mogą pomóc organom skarbowym w skuteczniejszym typowaniu podmiotów do kontroli cen transferowych.

Jakie informacje są wymagane w nowym formularzu i czemu mają służyć?

Formularze TPR-C (dla podatników CIT) i TPR-P (dla podatników PIT) zastąpią składane do ubiegłego roku CIT/TP i PIT/TP. W stosunku do poprzedniej informacji, zdecydowanie rozszerzony został zakres danych przekazywanych do analizy przez organy skarbowe. Między innymi obowiązkiem raportowania zostały objęte:

  • ogólne informacje finansowe,
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z nimi w podziale na narzucone kategorie, ze wskazaniem wartości transakcji,
  • informację dotyczące metod i cen transferowych jak: wybraną metodę w celu weryfikacji ceny transferowej, wysokość ceny transferowej, wybrany wskaźnik rentowności (lub inny użyty do weryfikacji),
  • informację o analizie cen transferowych: sposobie weryfikacji, źródła danych do weryfikacji, zastosowanych korektach oraz wynikach.

Zgodnie z powyższym spółka będzie zobligowana do przekazania organom skarbowym nie tylko danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanych zawartych z podmiotami powiązanymi, ale także wykorzystanych metod badania cen transferowych wraz z ich wynikami oraz wskaźnikami finansowymi, takie jak wskaźnik rentowności aktywów ogółem ROA, marża operacyjna. Pozwoli to analizować nie tylko dane dotyczące transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi, ale także rentowności całego przedsiębiorstwa.

Po uzyskaniu przez MF danych z TPR z większą dokładnością będzie można zidentyfikować podmioty, u których istnieje ryzyko nieprawidłowości w obszarze TP. Dodatkowo te informacje będą służyły do analiz ekonomicznych i statystycznych. Zgodnie z przedstawionym wzorem TPR przedsiębiorcy będą musieli zaklasyfikować przeprowadzone transakcje do poszczególnych kodów grup towarowych, co pozwoli organom skarbowym na przeprowadzenie analizy ryzyka, czy dana usługa faktycznie została wyświadczona. Połączenie informacji zawartych zarówno w JPK, jak i TPR pozwoli organom skarbowym na porównanie wartości transakcji i wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie.

Na jakich podmiotach ciąży obowiązek raportowania TPR?

W przeciwieństwie do formularzy CIT/TP i PIT/TP, które obowiązek raportowania uzależniały od progu kwotowego przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, informacja TPR dotyczy wielu firm powiązanych i tych, które zawierają transakcje z tzw. rajami podatkowymi.

Do jego złożenia są zobligowani przedsiębiorcy:

  • zobowiązani do przygotowania tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. realizujący transakcje kontrolowane o jednorodnym charakterze o wartości przekraczającej ustawowe progi, różniące się w zależności od rodzaju transakcji (np. 2 mln zł dla transakcji usługowych, 10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych);
  • zwolnieni z przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT i art. 23z ustawy o PIT;
  • zawierający transakcje z firmami zlokalizowanymi w rajach podatkowych (także niepowiązanymi), jeśli roczna wartość wypłacanej należności lub umowy przekroczy równowartość 100 tys. zł.

Jaka odpowiedzialność grozi podatnikom za przekazanie danych niezgodnie z prawdą?
Złożoność i obszerność danych, do przekazania których są zobligowani podatnicy sugeruje, aby rozpocząć przygotowywanie formularza odpowiednio wcześniej – zwłaszcza z uwagi na grożącą odpowiedzialność karno-skarbową.

Informacje zawarte w TPR są bowiem przekazywane pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej wraz z oświadczeniem zarządu, że transakcje te były realizowane na warunkach rynkowych. Niezłożenie informacji TPR w terminie lub przesłanie jej niezgodnie z prawdą będzie traktowane jak przestępstwo, za które grozi grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych zgodnie z art. 80e kodeksu karnego skarbowego. Co ważne, wspomniane konsekwencje finansowe nie wyczerpują finansowych następstw stosowania nierynkowych cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi w 2019 r.

Informacje zawarte w formularzu TPR są co do zasady powieleniem informacji zawartych w dokumentacji lokalnej cen transferowych, której obligatoryjnym elementem od 2019 r. są także analizy porównawcze. Przygotowanie tych dokumentów jest natomiast czasochłonne – z tego powodu należy zadbać o dopełnienie tego obowiązku odpowiednio wcześniej.

Zgodnie z projektem zmian w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, termin na złożenie nowego formularza TPR przez podmioty powiązane został przedłużony do 31 grudnia 2020 r. Jest to dobra wiadomość dla podatników zobowiązywanych do złożenia informacji o cenach transferowych – analiza wszelkich danych wymaganych przez TP-R może okazać się dużo bardziej czasochłonna niż w przypadku jego poprzednika, czyli formularza CIT/TP. Warto też zastanowić się nad odpowiednimi procedurami, które pozwolą osobom odpowiedzialnym w grupie zweryfikować czy dokumentacja oraz same transakcje są właściwie przeprowadzone.

Aktualności
12
sty 2021
Fundusze europejskie

Już 15 lutego 2021 r. zostanie ogłoszony nabór do konkursu „Szybka Ścieżka” Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane […]

Czytaj więcej
12
sty 2021
Fundusze europejskie

Już 13 stycznia 2021r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach popularnego konkursu „Badania na rynek” (3.2.1 POIR). Wnioski można składać […]

Czytaj więcej
11
sty 2021
BREXIT

W dniu 1 stycznia 2021 r. upłynął okres przejściowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a w konsekwencji czego przywrócono […]

Czytaj więcej
11
sty 2021
Podatki

Zgodnie z projektem nowelizacji unijnej dyrektywy VAT 2006/112/WE opublikowanym 18 grudnia 2020 r., Komisja Europejska uzyska uprawnienia do określenia znaczenia […]

Czytaj więcej
31
gru 2020
BREXIT, Podatki

W dniu 24 grudnia 2020 r. Wielka Brytania oraz Unia Europejska doszły do konsensusu w sprawie zawarcia porozumienia handlowego, które […]

Czytaj więcej