16 września 2020 Prawo

Większość działań w ramach Perspektywy 2014-2020 dobiega końca, jednak wciąż można składać wnioski na konkursy dotyczące badań przemysłowych i prac badawczych. Jednym z takich konkursów jest „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” w ramach, którego można uzyskać wsparcie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, służącego przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2. Znaczna część konkursów była skierowana tylko do MŚP, przez co duże przedsiębiorstwa były wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia. Ponadto, środki w dużej mierze były przeznaczane na działania dotyczące branży badawczo-przemysłowej, przez co można było uznać, że branża rolniczo- spożywcza jest w kwestii dofinansowań zaniedbywana. Aby dać szanse wszystkim podmiotom, zarówno dużym jak i MŚP, prowadzącym działalność w tej branży, w najbliższym czasie rozpoczną się nabory do 2 nowych konkursów.

Pierwszym konkursem, który jest skierowany do tej grupy odbiorców jest ”Szybka ścieżka Agrotech” realizowana przez NCBR z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uczestnikami tego konkursu mogą być przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja naukowo-przemysłowe. W ramach konkursu, Wnioskodawcy mogą starać o dofinansowanie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, co przyczyni się do rozwoju nowych technologii w sektorze rolno-spożywczym. Nabory do tego konkursu ruszają już 10 września i potrwają do 6 listopada 2020 r. do godziny 16:00. Budżet przeznaczony na tę edycję wynosi 100 000 000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać wynosi 50 000 000 euro. W ramach konkursu, wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie, w postaci bezzwrotnych dotacji dotyczy kosztów prowadzenia badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, a także prac przedwdrożeniowych, do których należą m.in. usługi doradcze dla MSP. Co ważne, projekt ten jest skierowany tylko do podmiotów działających w regionach słabiej rozwiniętych, czyli tych znajdujących się poza województwem mazowieckim.

Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Aby móc uzyskać dofinansowanie w ramach tego konkursu, realizowany projekt musi obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii w określonych zagadnieniach badawczych. Jednym z nich jest zagadnienie dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstruowania robotów z uwzględnieniem niezbędnych komponentów, tj. chwytaków, manipulatorów, platform mobilnych itp. Realizowane projekty mogą polegać na pracowaniu rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO lub przygotowaniu prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze rolnictwa 4.0. Wsparcie mogą uzyskać także projekty, obejmujące technologie i techniki w produkcji rolno – spożywczej dotyczące produkcji pierwotnej i przetwórstwa jak również koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie, warto zwrócić uwagę na te kryteria, których nie da się poprawić, przez co cały projekt może uzyskać negatywną ocenę. Jednym z takich kryteriów jest kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania oraz termin rozpoczęcia projektu. Aby, móc uzyskać dofinansowanie, projekt musi się rozpocząć po tym, jak wniosek o dofinansowanie zostanie złożony. Ponadto, warto skupić się na kryteriach, które są wysoko punktowane, bo to one mają decydujący wpływ na to, czy projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie. Dlatego też, w sekcji dotyczącej realizacji projektu dobrze jest przedstawić szczegółowy opis planowanych prac, zwracając szczególną uwagę na kamienie milowe, które są kluczowym elementem w tym kryterium. Warto również przygotować dokładny opis zespołu projektowego, które będzie zawierał informacje o doświadczeniu zawodowym i badawczym pracowników. W sekcji tej, istotnym jest przedstawienie ekipy projektowej od jak najlepszej strony, aby osoby weryfikujące wniosek były pewne, że w projekcie będą brać udział wykwalifikowane osoby. Ważna jest również szczegółowa analiza budżetu projektu. Przedstawione koszty powinny być adekwatne, a wnioskowana kwota dofinansowania zgodna z odpowiednimi limitami i przepisami.

Po pozytywnej weryfikacji warunków formalnych, osoby reprezentujące Wnioskodawcę, zapraszani są na panel ekspercki, podczas którego wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu. Przed spotkaniem, do Wnioskodawcy przesyłane są wstępne pytania sformułowane przez członków panelu. Ze względu na panującą obecnie pandemię, panel ten odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wnioskodawcę może reprezentować maksymalnie 5 osób, które mają pełną wiedzę o ocenianym projekcie. Spotkanie trwa ok 60 minut, po jego zakończeniu, eksperci podejmują decyzję o tym, czy projekt uzyska rekomendacje do dofinansowania.

Oprócz wsparcia w ramach „Szybkiej ścieżki Agrotech” podmioty z branży rolno-spożywczej mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu „Działanie 16 Współpraca”. Wsparcie to jest skierowane do grup operacyjnych EPI, składających się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących kategorii: rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze. W przeciwieństwie do Agrotech-u, w tym konkursie mogą brać udział podmioty ze wszystkich województw, łącznie z województwem mazowieckim. W ramach tego konkursu, Wnioskodawcy mogą uzyskać środki na opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw. Nabory zostały zaplanowane na październik 2020 r.

Jeśli chodzi o wysokość możliwego wsparcia, to na jedną grupę operacyjną, maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 11 000 000 zł. Środki ze wsparcia mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury bądź zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu. Oprócz tego, do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty zakupu, instalacji nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań aplikacyjnych, oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych.

Poziom dofinansowania:

  • w przypadku kosztów ogólnych może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowalnych (uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących).
  • w przypadku kosztów badań może wynieść maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych, zaś w przypadku kosztów inwestycyjnych maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Podsumowanie

Ostatnie miesiące Perspektywy 2014-2020 zostały przeznaczone na wsparcie dla podmiotów m.in. z branży rolno-spożywczej. Opisane powyżej konkursy są ciekawymi propozycjami, gdyż ich zakres działania nie tylko obejmuje działania w branży rolniczej, ale również branżę spożywczą, która nie jest branżą często otrzymującą dedykowane konkursy sektorowe. W obu projektach można uzyskać wysokie dotacje, co jest kolejnym czynnikiem, który powinien zachęcić podmioty do wzięcia w nich udziału. Ważnym aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę jest to, że w przypadku Szybkiej Ścieżki, podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie, zaś w przypadku konkursu „Działanie 16 Współpraca” konieczne jest złożenie wniosku we współpracy z min. jednym innym podmiotem.

W takim wypadku nie pozostało nam nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić Państwa do skorzystania z możliwości, jakie dają fundusze europejskie, a także fundusze norweskie. Ostatni półrocze programowania finansowego 2014-2020 to duża szansa na uzyskanie wsparcia w finansowaniu przyszłych inwestycji.

Aktualności
12
lut 2024
Podatki

Należyta staranność to temat, który od dawna nie daje spokoju przedsiębiorcom. Przede wszystkim dlatego, że definicji należytej staranności nie znajdziemy […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

W 2023 roku odbyły się pierwsze dwa nabory w Ścieżce SMART, realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki […]

Czytaj więcej
02
lut 2024
Podatki

Z uwagi na wydawane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[1] oraz orzeczenia WSA w Warszawie[2], w sprawie […]

Czytaj więcej
29
sty 2024
Podatki

Odroczony KSeF i mieszane reakcje podatników O odroczeniu wejścia w życie obowiązkowego KSeF poinformowało w tym miesiącu Ministerstwo Finansów – […]

Czytaj więcej