17 marca 2021 Podatki, Prawo

TPR to nie jedyny formularz, o którym muszą pamiętać osoby raportujące transakcje z podmiotami powiązanymi. W gąszczu zmian, którymi raczy nas Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego, w tym TP oraz aktów prawnych przesuwających obowiązki raportowania ze względu na COVID mogą „umknąć” mniej popularne deklaracje.

ORD-U

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do informowania na formularzu ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. W praktyce chodzi jednak o umowy, które zostały zawarte w danym roku z podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanymi kontrahentami zagranicznymi posiadającymi w Polsce stałą placówkę. Informację ORD-U składa się raz w roku w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego oddzielnie dla każdego nierezydenta do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby lub zamieszkania sporządzającego informację. . W związku z czym, jeżeli podatnik spełnia przesłanki do udzielenia takiej informacji, a jego rok podatkowy jest zgodny kalendarzowym wówczas informację ORD-U należy złożyć do 31 marca.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych informację o umowach zawartych z nierezydentami sporządza się i przekazuje, jeżeli:

 1. jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
 2. inny podmiot niebędący stroną umowy równocześnie bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
 3. nierezydent będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

– oraz jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W wyżej wymienionych punktach 1. oraz 2. w informacji uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro. W odniesieniu do 3. sytuacji w informacji uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro. Wykazane limity przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę lub wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy zgodnie z § 3a ww. rozporządzenia.

Obowiązkowi informacyjnemu ORD-U podlegają wartości należności lub zobowiązań wynikających z zawartej między stronami umowie lub z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli w umowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej.

 

Należy jednak podkreślić, iż obowiązkowi informacyjnemu nie podlegają umowy:

 • zawarte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • kredytu i pożyczki zawarte przez banki i agencje rządowe z osobami wymienionymi w 2 ust. 1 ww. rozporządzenia;
 • objęte, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową;
 • związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.

Brak przekazania ORD-U jest czynem karalnym, zagrożonym karą grzywny w wysokości 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Podatnicy, którzy nie złożyli informacji ORD-U w terminie przed sankcjami może uchronić złożenie czynnego żalu wraz z wyjaśnieniem przyczyny zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Ministerstwo Finansów nie planuje przedłużyć terminu na złożenie informacji ORD-U.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie udostępniło wzór formularza: link.

CBC

Kolejnym mniej „powszechnym” obowiązkiem sprawozdawczym ciążącym zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami na podatnikach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych jest tzw. raportowania według krajów (Contry by Country).

Raportowanie to składa się z dwóch elementów:

 1. Powiadomienia CBC-P.
 2. Informacji o grupie podmiotów składanej na formularzu CBC-R.

Informację CBC-R o grupie podmiotów składa jednostka dominująca (lub inna wyznaczona jednostka) wchodząca w skład grupy podmiotów, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego do Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z czym, podmioty dominujące, których sprawozdawczy rok obrotowy za rok 2020 zakończył się 31 grudnia 2020 roku zobowiązane będą do złożenia informacji CBC-R do 31 grudnia 2021 roku.

Kwota progowa dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, po przekroczeniu, której grupa kapitałowa ma obowiązek zgłoszenia raportu CBC-R wynosi:

 • 3,25 mld PLN w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie polskiej;
 • 750 mln EUR (lub równowartość tej kwoty) przy stosowaniu innych walut.

Z kolei, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów o której mowa w art. 82 pkt 5 ww. ustawy, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ale prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład i nie jest zobowiązana do złożenia informacji CBC-R jest obowiązana do złożenia deklaracji CBC-P.

Obowiązkowi temu podlegają jednostki wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach w wysokości 3,25 mld PLN lub 750 mln EUR (lub równowartość tej kwoty). Powiadomienie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Jeżeli rok sprawozdawczy grupy będzie odpowiadał kalendarzowemu wówczas powiadomienie to należy złożyć do 31 marca 2021 roku. do Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

W formularzu CBC-P wskazuje się m.in. jednostkę, która składa informację CBC-R o podmiotach powiązanych oraz państwa, w którym raport CBC-R zostanie złożony.

Informacja o grupie podmiotów CBC-R oraz powiadomienie CBC-P musza być złożone drogą elektroniczną.

Warto zwrócić uwagę, iż niezłożenie lub złożenie informacji CBC-R lub CBC-P niezgodnej z posiadanymi informacjami grozi kara pieniężna w wysokości 1 mln PLN. W związku z czym warto jest przeanalizować potencjalny obowiązek złożenia deklaracji CBC-R oraz CBC-P.

Wzory tych formularzy również zostały udostępnione przez MF: link.

Biorąc pod uwagę, iż termin na złożenie informacji ORD-U oraz CBC-P mija 31 marca 2021 r. dla podatników, których rok podatkowy odpowiada roku kalendarzowemu, należy zwrócić szczególną uwagę oraz zweryfikować czy nie podlegają Państwo obowiązku złożenia danych formularzy.

Jakub Matla, Kornel Rogala

Aktualności
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności […]

Czytaj więcej