18 września 2023 Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności przedsiębiorstw, jak również szeroko pojętym Przemysłem 4.0. Możliwość uzyskania wsparcia będzie nie tylko z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), ale również z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW).

Robotyzacja i cyfryzacja dla dużych przedsiębiorstw

Nabór wniosków na dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jest jednym z niewielu programów, w których duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji.

Nabór miał trwać od 6 lipca do 9 października 2023 r., ale według informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych planowane jest wydłużenie terminu naboru wniosków (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/informacja-o-planowanych-zmianach–a211). Budżet naboru wynosi ponad miliard złotych. Minimalna wartość projektu to 8 mln zł netto, a maksymalna wartość to 140 mln zł netto.

Projekt planowany do realizacji musi spełniać definicję inwestycji początkowej tj. inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego albo związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych.

Projekty zlokalizowane w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (na obszarach regionu warszawskiego stołecznego) będą mogły uzyskać dofinansowanie wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej (tj. nowy kod PKD).

Wsparcie mogą uzyskać projekty wpisujące się w następujące obszary:

  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami,
  • wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M),
  • wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmury oraz sztucznej inteligencji,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych.

Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są m.in.: zakup środków trwałych, zakup gruntu (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych (do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), prace budowlane (do 50% całkowitych kosztów wszystkich robót dotyczących danej inwestycji).

W ocenie projektu istotna będzie m.in. jak największa gotowość/dojrzałość do realizacji, jak również generowanie nowych wysokospecjalistycznych miejsc prac oraz krótszy termin realizacji projektu tj. do końca IV kwartału 2024 r. (maksymalny termin zakończenia realizacji projektów to 30 czerwca 2026 r.). Poza tym, podczas rankingowania projektu, oceniane będzie zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie, przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, redukcja emisji środowiskowych lub zużycia energii, jak również zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Moduł cyfryzacja w ramach Ścieżki SMART

Moduł cyfryzacja jest modułem fakultatywnym dla projektów zgłaszanych w ramach konkursu Ścieżka SMART – jednego z flagowych naborów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), o których pisaliśmy szerzej w poprzednich newsletterach. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację kompleksowych projektów, obejmujących zarówno prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników przeprowadzonych badań, jak też przeprowadzenie transformacji cyfrowej działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową rozumiany jest proces adaptacji przez przedsiębiorstwa, szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej.

Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.

Istotnym warunkiem dla uwzględnienia modułu w ramach projektu zgłaszanego do Ścieżki SMART jest uwzględnienie w projekcie realizacji modułu obligatoryjnego. W przypadku MŚP są to moduły B+R albo wdrożenie innowacji, a w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R. Poziom dofinansowania w ramach modułu w zależności od rodzaju kosztu, lokalizacji przedsiębiorstwa oraz wielkości przedsiębiorstwa może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych. Wdrażane rozwiązanie musi być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Konieczny warunek, który projekt musi spełnić, stanowi, że koszty kwalifikowane modułu B+R powinny stanowić co najmniej 20% wartości całego projektu. Warunek ten powinien być spełniony w momencie zawierania umowy oraz w trakcie realizacji projektu. Nie będą więc możliwe zmiany, które skutkowałyby zmniejszeniem wartości modułu B+R poniżej obowiązującego limitu, na rzecz modułu zazielenienie. Dla dużych przedsiębiorstw minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 mln zł, natomiast dla MŚP nie ustalono limitu.

W ramach kosztów kwalifikowalnych na potrzeby modułu można zakupić lub wyleasingować grunty oraz nieruchomości zabudowane do 10% kosztów kwalifikowalnych modułu, jak i nowe środki trwałe, dostawy, roboty budowlane oraz wartości niematerialne i prawne.

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie oraz kryteria wyboru

Ocena wniosków odbywa się według kryteriów obligatoryjnych i punktowych (rankingujących). Nie ma etapu oceny formalnej. Dla każdego z modułów z osobna oraz dla całości projektu zostały wyznaczone poszczególne kryteria. Jednym z etapów oceny merytorycznej jest panel ekspertów. Warunkiem pozytywnej oceny jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych. Brak minimum punktowego (jedynie ranking na podstawie kryteriów rankingujących i ew. rozstrzygających). Warto zwrócić uwagę na to, że kluczowe dla wysokiej pozycji projektu z modułem cyfryzacja jest zdobycie wysokiej liczby punktów w ramach kryteriów punktowych (rankingujących) wspólnych dla projektu. Istotna w nich jest stopień innowacyjności procesu/produktu w ramach modułu B+R.

Do 30 października br. trwa drugi nabór wniosków w ramach tego konkursu, a następny zaplanowany jest na marzec-kwiecień 2024 r.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

W ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 roku trwa nabór dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców na wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym automatów i robotów. Instytucją przeprowadzającą nabór będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP skierowane jest na zwiększenie odsetka przedsiębiorstw opartych na cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji działalności produkcyjnej i usługowej. Dofinansowanie dedykowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej wynosi 70 000 zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 zł a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych, a budżet naboru wynosi 100 milionów złotych.

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej. Kluczowym warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia jest przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące:

  • przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 – należy je przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a mapa drogowa jest załącznikiem do samego wniosku,
  • wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Wraz z zaplanowanym końcem naboru na początek listopada obecnego roku została zaplanowana kolejna edycja naboru na Automatyzację i robotyzację w MŚP. Obecnie data drugiego naboru jest szacowana na III kwartał 2024 roku, a kwota samego naboru zostanie doprecyzowana w terminie późniejszym.

Podsumowanie

W zmieniających się dynamicznie uwarunkowaniach gospodarczych, szczególnie istotne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, które w znaczący sposób mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa. W konkurencyjnej polskiej gospodarce jest to szczególnie istotne w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Zachęcamy do śledzenia kolejnych naszych newsletterów oraz informacji na stronie www.czasnadotacje.pl, aby być na bieżąco z możliwościami pozyskania wsparcia zewnętrznego dla Państwa działalności.

Pragniemy przypomnieć również o ulgach podatkowych, które można stosować do wybranych kosztów kwalifikowanych, które nie są finansowane z dotacji.

 

 

 

Aktualności
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej