8 maja 2024 Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu.

Stan faktyczny sprawy dotyczył spółki, która otrzymała wkłady niepieniężne w postaci kilku nieruchomości od dwóch innych podmiotów w zamian za wyemitowane akcje. Umowy spółek stanowiły, że zapłatę za wnoszony aport będą stanowić akcje spółki wycenione według ceny emisyjnej.

W deklaracjach rozliczeniowych, spółka uwzględniła zatem kwotę VAT oraz wartość netto na podstawie faktur wystawionych przez spółki wnoszące wkład i obliczonych na podstawie wartości emisyjnej otrzymanych akcji.

Organ skarbowy zakwestionował jednak sposób ustalenia podstawy opodatkowania wkładów niepieniężnych uznając, że podstawę opodatkowania VAT należy obliczać przy uwzględnieniu wartości nominalnej akcji. Stanowisko organu podzielił organ II instancji oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalając skargę spółki na decyzję organu odwoławczego.

W praktyce takie stanowisko sądu i organów skarbowych oznaczało zakwestionowanie odliczenie VAT przez nabywcę aportu w części odpowiadającej nadwyżce wartości emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym w zakresie czy podstawę opodatkowania wniesienia aportem nieruchomości przez spółkę na kapitał drugiej spółki w zamian za akcje należy ustalić na podstawie wartości nominalnej tych akcji, jeżeli spółki te uzgodniły, że zapłatę za ten wkład kapitałowy będzie stanowić wartość emisyjna tych akcji.

TSUE uznał na korzyść strony skarżącej, że zgodnie z art. 73 dyrektywy 2006/112/WE podstawę opodatkowania wniesienia aportem nieruchomości przeniesionych od jednej spółki do drugiej w zmian za akcje drugiej spółki należy ustalić na podstawie uzgodnionej zapłaty rzeczywiście otrzymanej w tym celu i w rezultacie to cena emisyjna, a nie wartość nominalna tych akcji, powinna zostać uwzględniona w celu ustalenia podstawy opodatkowania przeniesienia tych nieruchomości.

Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej