20 września 2021 Fundusze europejskie

Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jedną z głównych zmian jakie zostały uchwalone to przedłużenie terminu realizacji Programu o 2 lata, dzięki czemu nabory w ramach tego programu będą prowadzone do końca 2022 roku. Tym samym zgodnie z zasadą n+3 rozliczenie PROW 2014–2020 nastąpi w terminie do końca 2025 r. Inną ważną informacją, o której warto wspomnieć jest zwiększenie budżetu Programu o ponad 4,5 mld euro. Ponad 3,5 mln euro to środki publiczne w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego, a 0,9 mln euro to środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy.

Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono następujące zmiany tj.:

  1. możliwość uzyskania pomocy w ramach poddziałania 4.2 przez duże przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, iż przedsiębiorstwa te muszą prowadzić działalność w branży produkcji pasz bez GMO. Maksymalne limity wsparcia dla MŚP i dużych przedsiębiorstw wynosi 10 mln zł (w przypadku dużych podmiotów aplikujących o wsparcie limit obejmuje spółki z nimi powiązane).
  2. możliwość uzupełnienia kosztów kwalifikowanych o koszty związane z zakupem środków transportu, jednak możliwość ta dotyczy jedynie podmiotów rozpoczynających lub już prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
  • możliwość rozliczania zobowiązania do nabywania produktów rolnych w wysokości 75% nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych od rolników lub grup producentów, w odniesieniu do całego 5-letniego okresu trwania zobowiązania, bez konieczności spełnienia tego zobowiązania w każdym objętym tym okresem roku. Co ważne, zapis ten obejmuje także beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie przed wejściem w życie nowego rozporządzenia.
  1. dofinansowanie w ramach poddziałania 4.2. PROW będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MSP działające w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół, o kodzie PKD 46.21 Z.

Pierwotnie najbliższy nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2. PROW w 2021 roku zaplanowano na wrzesień, jednak ze względu na wprowadzane zmiany w Programie PROW, został on przełożony na październik br. Ważną zmianą w naborze, jest to, że w konkursie będą mogły wziąć udział wyłącznie MŚP i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (dot. tylko przedsiębiorstw o statusie MŚP).

W ramach tego konkursu, można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, gdzie maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 mln zł. Dofinansowanie w ramach tego konkursu będzie obejmować koszty dotyczące m.in. budowy, rozbudowy, modernizacji budynków produkcyjnych lub magazynowych oraz budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, a także zakupu lub leasingu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska (w tym panele fotowoltaiczne).

Podsumowując, dzięki zwiększeniu budżetu Programu PROW oraz wydłużeniu jego terminu realizacji do końca 2022 roku, więcej beneficjentów będzie mogło uzyskać wsparcie w ramach Programu. Wprowadzone zmiany umożliwią kontynuację obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie nowych instrumentów w ramach Programu, co przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa. Jako że najbliższy nabór w ramach poddziałania 4.2. PROW zaplanowany jest na październik br., stąd też zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji nt. aplikowania w ramach konkursu.

Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej